NeuroVive Pharmaceutical AB Bokslutskommuniké januari – december 2016

Viktiga framsteg och nya forskningssamarbeten

Verksamheten

Väsentliga händelser oktober – december 2016

•   Utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada avbröts och som en konsekvens av detta gjordes en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget NeuroVive Asia med 50 procent och tidigare aktiverade utgifter kopplade till CicloMulsion utrangerades

•   Ny affärsmodell implementerades vilken innebär dels utlicensiering av forskningsprojekt inom vanliga indikationer, dels egen utveckling av särläkemedelsindikationer

•   Positiva prekliniska resultat erhölls i experimentell modell för indikationen fettlever (NASH), en allvarlig och mycket vanlig sjukdom där det för närvarande saknas läkemedel

•   I uppsägningsavtal med Arbutus Biopharma återgick samtliga rättigheter för NV556 till NeuroVive. Samtidigt erhöll NeuroVive av Arbutus producerad läkemedelssubstans värderat till 1,5 miljoner dollar

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser uppvisar starkt hämmande effekt på humana levercancerceller och resultaten presenterades på vetenskaplig konferens

• Bolaget beslutade att omfördela forskningsresurser från det asiatiska dotterbolaget till moderbolaget. Verksamheten i Taiwan har sålts till nuvarande taiwanesiska aktieägare

• Samarbetsavtal tecknades för projektet NVP015 med väl ansedd amerikansk forskargrupp inom mitokondriell medicin

• Samarbetsavtal tecknades med Karolinska Institutet och projektportföljen har utökats med indikationen mitokondriell myopati

Finansiell information

Fjärde kvartalet (oktober – december 2016)

•   Nettoomsättningen uppgick till 14 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 14 (23) KSEK

•   Resultat före skatt uppgick till -14 580 (-7 366) KSEK

•   Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-1,75) SEK

•   Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,34 (-1,75) SEK

Hela året (januari – december 2016)

•   Nettoomsättningen uppgick till 14 (2 502) KSEK och övriga rörelseintäkter till 104 (522) KSEK

•   Resultat före skatt uppgick till -71 845 (-90 801) KSEK

•   Resultat per aktie* uppgick till -1,67 (-3,01) SEK

•   Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,67 (-3,01) SEK

*     Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.neurovive.com.

Frågor avseende denna rapport hänvisas till VD Erik Kinnman, telefon: 046-275 62 20.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl.08.30.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel)
ir@neurovive.com
www.neurovive.com