NeuroVive utser vetenskapliga rådgivare och ingår forskningsavtal inom NASH och hepatocellulär cancer

Lund den 22 februari 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, tillkännagav idag utnämningen av professor Philippe Gallay, PhD och professor Massimo Pinzani, MD, PhD, FRCP, till vetenskapliga rådgivare för bolaget och att två nya samarbetsavtal tecknats. Syftet med avtalen är att vidare studera NeuroVives nya läkemedelsmolekyler i utveckling för behandling av NASH och hepatocellulär cancer (HCC).

I det nya samarbetet med Philippe Gallay kommer verkningsmekanismen för NeuroVives nya sanglifehrin-baserade substansers kraftfulla anti-cancereffekter att studeras. Dessa studier kommer att utgöra en viktig del i NeuroVives urvalsprocess för att välja en läkemedelskandidat för HCC-projektet.

“Jag är glad över att fortsätta det goda samarbetet med NeuroVives forskargrupp. NeuroVives potenta läkemedelsmolekyler har unika och lovande egenskaper som ska bli spännande att studera vidare”, sade professor Philippe Gallay.

I samarbetet med Massimo Pinzani kommer Engitix Ltd och NeuroVive utvärdera NV556:s anti-fibrotiska egenskaper i Engitix avancerade humana 3D-levermodeller. Dessa modeller ger möjligheter att utvärdera och validera effekter vid adekvata patofysiologiska betingelser.

“Fibros är en kritisk del i utvecklingen av flera olika leversjukdomar, inklusive NASH, och jag ser fram emot att studera de anti-fibrotiska effekterna av NeuroVives nya läkemedelsmolekyler och hur de kan bidra till att fylla det stora medicinska behov som finns inom detta område”, sade professor Massimo Pinzani.

”Jag är väldigt glad över att Philippe Gallay och Massimo Pinzani på detta sätt deltar i vår strävan att utveckla nya behandlingsmöjligheter för NASH och HCC”, sade Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive. ”Deras vetenskapliga vägledning som experter på mekanismer bakom olika leversjukdomar och klinisk behandling kommer att vara ytterst värdefull i den fortsatta utvecklingen av vår projektportfölj och positioneringen av våra läkemedelskandidater i den framtida behandlingsarsenalen”.

Philippe Gallay är professor i immunologi vid avdelningen för immunologi och mikrobiologi vid det välrenommerade forskningsinstitutet Scripps Research Institute i Kalifornien, USA. Professor Gallay och NeuroVive har sedan tidigare ett samarbete kring bolagets cyklofilinhämmarplattform, ett forskningsarbete som var inriktat på den mest kraftfulla cyklofilinhämmaren som hittills utvecklats, NV556.

Massimo Pinzani är professor i medicin, klinisk hepatolog och chef för University College London (UCL) Institute for Liver and Digestive Health i England. Han innehar även det prestigefyllda ordförandeskapet på the Sheila Sherlock Liver Centre på the Royal Free Hospital i London och är ordförande för Engitix Ltd.

Om Engitix

Engitix Ltd är en avknoppning från UCL Institute for Liver and Digestive Health vid the Royal Free Hospital i London. Engitix använder sin patenterade teknologi för framställning av humana levervävnadsstrukturer och vävnadsodling för utveckling av produkter inom regenerativ medicin och forskning kring målmolekyler för läkemedel. Engitix expertis möjliggör tredimensionell odling av leverceller och andra vävnadsspecifika modeller för att bättre spegla sjukdomsförlopp i utvecklingen av framtida behandling vid leversjukdom.

Om hepatocellulär carcinom (HCC) och NeuroVives projekt NVP024

Det finns huvudsakligen två olika typer av levercancer: hepatocellulär cancer (HCC) och intrahepatisk gallgångscancer. HCC är den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken världen över. Det finns ett stort mediciniskt behov av nya och effektiva behandlingar för HCC.

NeuroVives projekt NVP024 fokuserar på en särskild grupp av bolagets nya sanglifehrin-baserade substanser vilka visat kraftfullt hämmande effekter på hepatocellulära cancerceller och anti-cancereffekter i en experimentell modell av HCC.

Om NASH och NeuroVives projekt NV556 och NVP022

När patienten har fettansamling, fibros och inflammation i levern talar man om NASH; ett tillstånd som kan riskera att vidareutvecklas till skrumplever (levercirros) och levercancer (hepatocellulär cancer). Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Cirka 3–5 procent av alla amerikaner (motsvarande cirka 15 miljoner människor) lider av NASH, och det finns för närvarande inga registrerade behandlingar.

NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass Sangamider. NV556 har uppvisat hämmande effekter på fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH. NVP022 är en ny substansklass som kompletterar NV556 i behandlingen av NASH och är riktad mot mitokondriella metabola signalvägar i NASH.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017, kl. 10.30.