NeuroVive Pharmaceutical AB Bokslutskommuniké januari – december 2017

Stark utveckling för projekt inom mitokondriella sjukdomar

Verksamheten

Väsentliga händelser oktober – december 2017

 • NeuroVive mottog ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s särläkemedelskommitté COMP om särläkemedelsklassificering (orphan drug designation) för KL1333.
 • Greg Batcheller, NeuroVives styrelseordförande sedan 17 år, avgick den 6 november. Styrelsen valde David Laskow-Pooley till ny ordförande.
 • NeuroVive genomförde den 3 november 2017 en riktad nyemission till Floyd Associates Europe Limited om 5,3 miljoner SEK före transaktionskostnader.
 • NeuroVives och Lunds universitet fick anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för samarbete kring levercancerforskning.
 • NeuroVive tecknade ett samarbetsavtal med University of Florida om biomarkörutveckling för TBI.
 • NeuroVive presenterade resultaten från prekliniska TBI-studier relaterade till NeuroSTAT-projektet vid Nordic Neurotrauma Conference 2017.
 • NeuroVive presenterade sin innovativa metabola reglering för leversjukdomen icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) vid det amerikanska förbundet för studier av leversjukdomar, American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), årliga sammankomst, den 20-24 oktober 2017 i Washington DC.
 • NeuroVives samarbetspartner the Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) erhöll forskningsbidrag från amerikanska National Institutes of Health (NIH) för att studera användning av NeuroVives NVP015-substanser mot kemiska hot.
 • NeuroVive valde kandidatsubstans i NVP015 projektet för mitokondriella sjukdomar för fortsatt preklinisk utveckling.
 • NeuroVive rapporterade positiva framsteg i den koreanska fas I-studien av KL1333.
 • Europeiska Kommissionen beviljade särläkemedelsklassificering för KL1333 för behandling av MELAS inom Europa.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • NeuroVive rapporterade genombrott för projektet NVP025 för mitokondriell myopati.
 • Styrelsen för NeuroVive beslutade att, under
 • förutsättning av bolagstämmans efterföljande godkännande, genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs NeuroVive cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.

Finansiell information

Fjärde kvartalet (oktober – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (14) KSEK och övriga rörelseintäkter till 9 (14) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -14 779 (-14 580) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,29 (-0,34) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,29 (-0,34) SEK

Hela året (januari – december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 (14) KSEK och övriga rörelseintäkter till 558 (104) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -71 603 (-71 845) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,33 (-1,67) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,33 (-1,67) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.

** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan samt går att ladda ner på www.neurovive.com.

Frågor avseende denna rapport hänvisas till VD Erik Kinnman, telefon: 046-275 62 20.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08.30.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  

Medicon Village, 223 81 Lund

Tfn: 046-275 62 20 (växel) 

www.neurovive.com 

Om NeuroVive 

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333). Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release