NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – juni 2017

Strategisk inlicensiering breddar projektportföljen

Verksamheten

Väsentliga händelser april – juni 2017

  • NV556s anti-fibrotiska effekter i icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) bekräftades i en andra experimentell modell. De prekliniska resultaten presenterades på The International Liver Congress™ i Amsterdam. 
  • Vid årsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB den 27 april nyvaldes två nya styrelsemedlemmar: Jan Törnell, adjungerad professor på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, samt David Bejker, VD för Affibody Medical AB.
  • Ett kliniskt utvecklingsprojekt för genetiska mitokondriella sjukdomar inlicensierades från Yungjin Pharm Corporation Ltd. Den kliniska fas I-studien av Yungjin Pharms substans KL1333 inleddes i Sydkorea i slutet av juni. 
  • NeuroVive presenterade i maj positiva data från kliniska och prekliniska studier med läkemedelskandidaten NeuroSTAT avsedd att förebygga skadeverkningarna efter traumatisk hjärnskada (TBI). Resultaten möjliggör för NeuroVive att gå vidare till nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet och bolaget har därför beslutat avsluta IIa-studien CHIC i förtid för att fokusera alla TBI-projektresurser på att förbereda för nästa kliniska studie med NeuroSTAT för TBI. Kompletterande analyser och data presenterades vid Annual NeuroTrauma Symposium, Neurotrauma 2917, i Utah 9-12 juli av Michael Karlsson.
  • NeuroVive fick närmare 1 MSEK i anslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för vidare utveckling av NVP015 mot genetisk mitokondriell sjukdom. Johannes Ehinger presenterade projektet vid UMDF (United Mitochondrial Disease Foundation) mötet i Washington DC i slutet av juni.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • NeuroVive tecknade avtal med Esousa Holdings LLC, ett privatägt New York-baserat förvaltningsbolag specialiserat på tillväxtbolag, om en så kallad private placement som kommer att tillföra bolaget totalt 9 MSEK, uppdelat på två lika stora transaktioner, varav den första genomfördes den 18 juli. 

Finansiell information

Andra kvartalet (april-juni 2017)

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 88 (28) KSEK

• Resultat före skatt uppgick till -22 256 (-12 059) KSEK

• Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,34) SEK

• Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,45 (-0,34) SEK

Första halvåret (januari-juni 2017)

• Nettoomsättningen uppgick till 27 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 152 (74) KSEK

• Resultat före skatt uppgick till -43 646 (-22 975) KSEK

• Resultat per aktie* uppgick till -0,79 (-0,64) SEK

• Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,79 (-0,64) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.

** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017, kl. 08.30.

Attachments

Release