NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – juni 2019

Medfödda mitokondriella sjukdomar i fokus

Väsentliga händelser april – juni

 • Den amerikanska läkemedels­myndigheten, FDA, godkänner NeuroVives IND­-ansökan (Investiga­tional New Drug) vilket möjliggör kliniska studier i USA av bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT.
 • Högsta domstolen meddelar dom rörande en skiljedom mellan NeuroVive och CicloMulsion AG. Högsta domstolen avslår NeuroVives överklagande.
 • Årsstämma i NeuroVive hölls den 25 april i Lund.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NeuroVive inleder den andra delen av sin kliniska fas Ia/b­-studie med KL1333.
 • NeuroSTAT har erhållit Fast Track­-status från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, vilket underlättar såväl den kliniska utvecklingen som vägen till marknaden. 

Finansiell information Andra kvartalet (april – juni 2019)

 • Nettoomsättning: 85 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 000 (1 278) KSEK
 • Resultat före skatt: ­-20 769 (­-25 481) KSEK
 • Resultat per aktie*: ­-0,14 (­-0,40) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning**:­-0,14 (­-0,40) SEK

Finansiell information Första halvåret (januari – juni 2019)

 • Nettoomsättning: 85 (0) KSEK 
 • Övriga rörelseintäkter: 1 000 (1 452) KSEK 
 • Resultat före skatt: -­34 591 (­-38 534) KSEK 
 • Resultat per aktie*: ­-0,23 (­-0,61) SEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning**: -0,23 (­-0,61) SEK

*  Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Den fullständiga rapporten finns bifogad samt finns tillgänglig på vår hemsida www.neurovive.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/
Följ oss på LinkedIn

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av medfödd mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är ytterligare ett projekt i klinisk fas. Forskningsportföljen omfattar också projekt för mitokondriell myopati, NASH och cancer. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).