NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – mars 2017

Breddning av projektportföljen

Verksamheten

Väsentliga händelser januari-mars 2017

• Starkt hämmande effekter dels på humana levercancerceller, dels i en experimentell modell för levercancer, med bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser i projektet NVP024.

• Verksamheten i det taiwanesiska dotterbolaget såldes till de taiwanesiska aktieägarna för att omfördela forskningsresurser till moderbolaget.

• Samarbetsavtal med väl ansedd amerikansk forskargrupp inom mitokondriell medicin tecknades för projektet NVP015 riktat mot genetisk mitokondriell sjukdom.

• Indikationen mitokondriell myopati – nytt projekt i portföljen, NVP025. Samarbetsavtal tecknades med Karolinska Institutet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• NV556s anti-fibrotiska effekter i NASH bekräftade i en andra experimentell modell. De prekliniska resultaten presenterades på The International Liver Congress™.

• Ett kliniskt utvecklingsprojekt för genetiska mitokondriella sjukdomar inlicensierades från Yungjin Pharm Corporation Ltd.

Finansiell information

Första kvartalet (januari–mars 2017)

• Nettoomsättningen uppgick till 27 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 63 (46) KSEK

• Resultat före skatt uppgick till -21 390 (-10 916) KSEK

• Resultat per aktie* uppgick till -0,40 (-0,35) SEK

• Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,40 (-0,35) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl.08.30.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande

inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt på väg in i klinisk fas I (KL1333). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel)
ir@neurovive.com
www.neurovive.com