NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – september 2018

KL1333 godkänd för klinisk fas I-studie

Väsentliga händelser januari – september

 • Verkningsmekanism för NeuroVives läkemedels­kandidat KL1333 mot genetiska mitokondriella sjukdomar publicerad i vetenskaplig tidskrift
 • NeuroVive får positivt utlåtande från FDA om sin utvecklingsplan för NeuroSTAT mot TBI
 • NeuroVives NVP015-program stöds genom stort forskningsanslag till Children’s Hospital of Philadelphia
 • NeuroVive och Yungjin rapporterar positiva resultat från den första kliniska fas I-studien med KL1333 och banar därmed väg för fortsatt klinisk utveckling
 • KL1333 tilldelas särläkemedelsklassificering i USA av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA
 • NeuroVive presenterar ett samarbete med TRACK-TBI, ett nätverk av världsledande forskare inom traumatisk hjärnskada (TBI)
 • NeuroVive utlicensierar riktad behandling av LHON till BridgeBio Pharmas nya dotterföretag Fortify Therapeutics
 • Bolaget rapporterade positiva effektdata i en experimentell modell och därmed ett genombrott för projektet NVP025 inom mitokondriell myopati
 • NeuroVive genomför en övertecknad företrädesemission

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NeuroVive får regulatoriskt godkännande för klinisk KL1333-studie från den brittiska läkemedelsmyndigheten
 • NeuroVive rapporterar en första signal om klinisk effekt av NeuroSTAT vid traumatisk hjärnskada
 • NeuroVive presenterar första prekliniska effektresultat för NV354 i en modell av mitokondriella sjukdomar
 • NeuroVive erhåller 1,5 MSEK som en första delbetalning av totalt 5 MSEK i anslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnovas Swelife-utlysning för intensifierad utveckling inom NVP015-projektet med målet att förbereda kandidatsubstansen NV354 för kliniska studier

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2018 
(juli-september)

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK 
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (397) KSEK
 • Resultat före skatt: -14 982 (-13 179) KSEK
 • Resultat per aktie:* -0,20 (-0,26) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning:** -0,20 (-0,26) SEK

Finansiell utveckling första nio månader 2018
(januari-september)

 • Nettoomsättning: 0 (27) KSEK 
 • Övriga rörelseintäkter: 1 452 (550) KSEK
 • Resultat före skatt: -53 516 (-56 824) KSEK
 • Resultat per aktie:* -0,72 (-1,04) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning:** -0,72 (-1,04) SEK

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018, kl. 08.30.

För mer information, kontakta:
Erik Kinnman, Verkställande direktör
+46 (0)46-275 62 20

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).