NeuroVive Pharmaceutical AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 17 januari 2019, hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 10 december 2018 om att öka bolagets aktiekapital med högst 4 584 853,80 SEK genom nyemission av högst 91 697 076 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara måndagen den 21 januari 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 januari 2019 till och med den 6 februari 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden. Teckningskursen per aktie är 1,35 SEK. 

Vid fullteckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 123,8 MSEK före emissionskostnader.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade även om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor till lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 kronor samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken till lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 stycken.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 15:00.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).