NeuroVive presenterar positiva prekliniska data i hepatocellulär cancer på HCC Summit

Lund den 19 januari 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att nya cancerdata från bolagets sanglifehrin-baserade substanser har blivit accepterade för presentation på den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit (http://www.easl.eu/discover/events/detail/2017/hcc-summit-2017) som hålls i Genève, Schweiz, den 2–5 februari 2017.

NeuroVive har utnyttjat sin expertkunskap inom mitokondriell medicin till att undersöka en unik aspekt av bolagets sanglifehrin-baserade cyklofilinhämmare. NeuroVives forskargrupp och dess internationella samarbetspartners har i prekliniska studier visat att vissa av dessa substanser utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter. En vetenskaplig sammanfattning med titeln Preclinical analysis of sanglifehrin-based cyclophilin inhibitors showing potential for treatment of hepatocellular carcinoma1, kommer att presenteras på konferensen.

“Vi adderar nu det spännande och utmanande cancerområdet till vår projektportfölj och utvidgar därmed vårt kärnområde inom mitokondriell medicin. Det interna utvecklingsarbetet inom detta område har påskyndats av att vi tidigare i år kunnat välkomna Michele Tavecchio till vår forskargrupp och teamet har verkligen gjort ett fantastiskt arbete i utvecklingen av denna nya möjlighet för bolagets sanglifehrin-baserade substanser”, säger Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive.

Det finns ett stort medicinskt behov av nya och effektiva behandlingar mot hepatocellulär cancer. Konferensen EASL HCC Summit spänner över ämnen som tidig upptäckt, diagnos och behandling av hepatocellulär cancer och lyfter fram såväl grundforskning som kliniska aspekter av detta viktiga och snabbt växande område.

Om Hepatocellulär cancer (HCC)
Det finns huvudsakligen två olika typer av levercancer: hepatocellulär cancer (HCC) och intrahepatisk gallgångscancer. Infektion med olika hepatitvirus ökar risken för levercancer. Patienter med alkohol- eller fettlever(non-alcoholic steatohepatitis, NASH)orsakad levercirrhos har en ökad risk att utveckla levercancer. Även om levercancer är mindre vanlig i norra Europa och i USA, är HCC den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken världen över.2,3

1. Michele Tavecchio*, Alvar Grönberg*, Eskil Elmér*, Philippe Gallay**, Matthew Gregory***, Steven Moss ***, Magnus Hansson*. *NeuroVive Pharmaceutical, Sweden, **The Scripps Research Institute, US, ***Isomerase Therapeutics Ltd, UK.
2. Altekruse SF, McGlynn KA, Reichman ME: Hepatocellular carcinoma incidence, mortality, and survival trends in the United States from 1975 to 2005. J Clin Oncol 27 (9): 1485-91, 2009.
3. Forner A, Llovet JM, Bruix J: Hepatocellular carcinoma. Lancet 379 (9822): 1245-55, 2012.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017, kl. 10.00.