NeuroVive presenterar prekliniska resultat som bekräftar NV556s anti-fibrotiska effekter i NASH

Lund den 20 april 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) (”NeuroVive”) presenterar idag positiva prekliniska resultat som visar att bolagets substans NV556 för NASH (icke-alkoholorsakad steatohepatit) utövar anti-fibrotiska effekter i ytterligare en väldokumenterad experimentell sjukdomsmodell för NASH.

NV556 har tidigare uppvisat likartade anti-fibrotiska effekter i den experimentella NASH-modellen STAM™. Idag presenterar NeuroVives forskare nya data som visar att NV556 även uppvisar anti-fibrotiska effekter i den experimentella NASH-modellen MCD, vilket stärker och bekräftar tidigare data. Vidare presenteras nya resultat från STAM-modellen – i vilken förutom NASH även levercancer utvecklas över tid – som visar att långtidsbehandling med NV556 tolererades väl och signifikant bromsade en leverviktökning, vilket är en indikation på minskad tumörbörda. Därutöver sågs en trend i att NV556 minskade både antalet tumörer på leverns yta och storleken på dessa.

“Vi är glada att kunna bekräfta att NV556 minskar fibrosutvecklingen i ytterligare en väldokumenterad experimentell sjukdomsmodell. Även den förebyggande effekten på utvecklingen av levertumörer är en intressant observation som gör NV556 än mer tilltalande som en möjlig läkemedelskandidat för patienter med avancerad NASH. Här finns idag ett stort medicinskt behov att fylla,” sade Magnus Hansson, MD, PhD., Medicinsk chef på NeuroVive.

Dr Hansson och hans kollegor presenterar en poster med titeln Anti-fibrotic effect of NV556, a sanglifehrin-based cyclophilin inhibitor, in a preclinical model of non-alcoholic steatohepatitis (1)The International Liver Congress™ som hålls i Amsterdam den 19–23 april, 2017.

The International Liver Congress är organisationen EASL:s (European Association for the Study of the Liver) största vetenskapliga konferens med 11 000 deltagare som årligen samlar vetenskaplig och medicinsk expertis från hela världen för att dela och diskutera de senaste forskningsrönen inom området.  

Om NV556

NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass Sangamider. NV556 har genomgått omfattande preklinisk utveckling, bland annat uppvisande en god säkerhetsprofil. Under hösten 2016 erhölls positiva prekliniska resultat kring NV556:s effekter på fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH.

Utöver NV556 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH, NVP022. Upptäcktsprojektet NVP022 är baserat på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering och NeuroVives partnerföretag Isomerase med sin kompetens inom innovativ kemi tillhandahåller nya kemiska substanser som för närvarande genomgår konceptuella tester.

Om NASH

När patienten har ökad fettinlagring och inflammation i levern talar man om NASH (Non-Alcoholic SteatoHepatitis) ett tillstånd där fibrotisering i levern sker, vilket kan vidareutvecklas till skrumplever

(levercirros) och levercancer (hepatocellulär cancer). Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Sjukdomen är vanlig över hela världen och

cirka 3–5% av alla amerikaner (cirka 15 miljoner invånare) lider av NASH (2).Det finns för närvarande inga registrerade behandlingar.

1) Grönberg Alvar, Elmér Eskil, Gregory Matthew, Moss Steven, Hansson Magnus (accepterat abstract)
2) Vernon G. et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(3):274–85

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017, kl. 08.00.