NeuroVives primära NASH-projekt presenteras på The International Liver Congress™

Lund den 5 april 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att en sammanfattning av prekliniska data för bolagets primära projekt för icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) har accepterats för presentation vid The International Liver Congress som äger rum i Amsterdam, Holland, den 19–23 april 2017.

En poster med titeln Anti-fibrotic effect of NV556, a sanglifehrin-based cyclophilin inhibitor, in a preclinical model of non-alcoholic steatohepatitis 1) kommer att presenteras på konferensen och ge en uppdatering kring utvecklingen av bolagets substans NV556 för behandling av NASH.

The International Liver Congress är organisationen EASL:s (European Association for the Study of the Liver) största vetenskapliga konferens med 11 000 deltagare som årligen samlar vetenskaplig och medicinsk expertis från hela världen för att dela och diskutera de senaste forskningsrönen inom området.   

Om NeuroVives NASH-projekt

NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass Sangamider. NV556 har genomgått omfattande preklinisk utveckling, bland annat uppvisande en god säkerhetsprofil. Under hösten 2016 erhölls positiva prekliniska resultat kring NV556:s effekter på fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH.

Utöver NV556 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH, NVP022. Upptäcktsprojektet NVP022 är baserat på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering kombinerat med partnerföretaget Isomerases kompetens inom innovativ kemi.

Om NASH

När patienten har ökad fettinlagring och inflammation i levern talar man om NASH (Non-Alcoholic SteatoHepatitis) ett tillstånd där fibrotisering i levern sker, vilket kan vidareutvecklas till skrumplever (levercirros) och levercancer (hepatocellulär cancer). Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Sjukdomen är vanlig över hela världen och cirka 3–5% av alla amerikaner (cirka 15 miljoner människor) lider av NASH.2)Det finns för närvarande inga registrerade behandlingar.

Om EASL och ILC

Organisationen The European Association for the Study of the Liver (EASL) startades i april 1966 då en liten grupp om 70 praktiserande hepatologer från 15 olika europeiska länder samlades för att dela erfarenheter från kliniken. Nu har EASL utvecklats till en stor europeisk organisation med ett internationellt nätverk med levern och sjukdomar i levern i fokus. EASL har över 4000 medlemmar från hela världen och anordnar en årlig mötesplats, The International Liver Congress™ (ILC), där leverexperter kan mötas och diskutera de senaste vetenskapliga rönen inom området.

1) Grönberg Alvar, Elmér Eskil, Gregory Matthew, Moss Steven, Hansson Magnus (accepterat abstract)

2) Vernon G. et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(3):274–85

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017, kl. 10.00.