NeuroVive rapporterar genombrott för projekt inom mitokondriell myopati

Lund, 29 januari 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag ett genombrott i bolagets projekt NVP025 inriktat på utveckling av behandling mot mitokondriell myopati. I en experimentell studie som har genomförts i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet uppvisar projektets modellsubstans gynnsamma effekter som kan motverka sjukdomsförloppet vid mitokondriell myopati.

Professor Håkan Westerblad och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet har utvärderat effekterna av NeuroVives cyklofilinhämmare i en experimentell modell av mitokondriell myopati. Vid slutet av behandlingstiden i studien var överlevnaden 94% i den behandlade gruppen, jämfört med 50% i kontrollgruppen. Dessutom var muskelfunktionen i den behandlade gruppen bättre än i kontrollgruppen.

”Resultaten från studien är en viktig milstolpe i NeuroVives NVP025-projekt. Studien visar att våra cyklofilinhämmare kan utvecklas vidare mot målet att erbjuda patienter med mitokondriell myopati en ny behandlingsmöjlighet. Vi kommer nu ta projektet in i nästa fas där vi bland annat kommer att optimera en läkemedelskandidat som är lämplig att vidareutveckla för patienter med olika typer av muskelsjukdomar,” säger Magnus Hanson, M.D., Ph.D, Chief Medical Officer och ansvarig för preklinisk och klinisk utveckling vid NeuroVive.

Forskarna vid Karolinska Institutet har tidigare visat att cyklofilin D, som är målmolekylen i NVP025-projektet, finns i onormalt höga nivåer i muskulaturen hos patienter med mitokondriell myopati, och att hämning av cyklofilin D med ciclosporin A motverkar den muskelsvaghet som uppvisas i de experimentella modellerna.1)Cyklofilinhämmare har även uppvisat gynnsamma effekter i experimentella modeller av andra muskelsjukdomar såsom Duchennes muskeldystrofi.2)

”Fynden med NeuroVives cyklofilinhämmare är mycket spännande och ligger i linje med resultat från tidigare studier, där cyklofilinhämmare visats motverka rubbningar i mitokondriefunktion och muskelsvaghet i olika modeller av muskelsjukdomar. Vi ser fram emot att fortsätta det positiva samarbetet med NeuroVive och att ta projektet ytterligare framåt i utvecklingen,” säger Håkan Westerblad, Professor, Karolinska Institutet.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 13:00.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om mitokondriell myopati

Mitokondriell myopati är en grupp av neuromuskulära sjukdomar orsakade av medfödda skador på cellernas mitokondrier, de små energifabrikerna som finns i nästan alla kroppens celler. Några av de vanligaste mitokondriella myopatierna är Kearns-Sayre syndrom, MERRF syndrom (myoclonic epilepsy with ragged red fibers) och mitokondriell MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes). Symptomen på mitokondriell myopati är muskelsvaghet, träningsintolerans och trötthet och är ofta förknippad med andra symptom på genetisk mitokondriell sjukdom såsom hjärtsvikt och rytmstörningar, demens, rörelsehinder, perioder med stroke, dövhet, blindhet, hängande ögonlock, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper. Sjukdomsgraden hos dessa symptom går från en allmänt tilltagande svaghet till dödsfall. Det finns ett stort medicinskt behov av nya och effektiva behandlingsalternativ för mitokondriell myopati. 

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer, och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

1) Cyclophilin D, a target for counteracting skeletal muscle dysfunction in mitochondrial myopathy. Westerblad H. et al. Human Molecular Genetics, 2015, Vol.24, No 23; 6580-6587.

2) Alisporivir rescues defective mitochondrial respiration in Duchenne muscular dystrophy. Schiavone M. Et al. Pharmacol Res. 2017 Nov;125(Pt B):122-131.

Attachments

Release