NeuroVive siktar på att hitta en väg framåt för bolagets antivirala utveckling efter Arbutus beslut att avsluta preklinisk utveckling av OCB-030

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolaget kommer att verka för att hitta en lämplig väg framåt för den fortsatta utvecklingen av den substans som för närvarande är utlicensierad till Arbutus Biopharma.

Arbutus Biopharma, tidigare OnCore Biopharma, har beslutat att avsluta utvecklingen av OCB-030 (NVP018) så att bolaget kan fokusera sina resurser på andra substanser med direkta verkningsmekanismer för hepatit B.
NeuroVive anser fortfarande att substansen har framtida potential baserat på omfattande, oberoende forskning som stödjer dess verkan för denna typ av indikationer.

– Vi är givetvis mycket överraskade av detta beslut då det finns omfattande, oberoende resultat som bekräftar den antivirala effekten vid användning av indirekta verkningsmekanismer, säger Jan Nilsson, tf vd för NeuroVive. Vi kommer att arbeta för att hitta en lämplig väg för den fortsätta utvecklingen baserat på vår kunskap om substansen.

– Substanserna som NeuroVive utvecklar är kraftfulla cyklofilinhämmare. Vi är fortsatt övertygade om att cyklofilinhämmare baserade på denna typ av substanser har stark potential inom ett flertal terapiområden, inklusive antivirala tillämpningar, säger Matt Gregory, vd för Isomerase Therapeutics – en världsledande aktör inom upptäckt och utveckling av molekyler, inklusive cyklofilinhämmare, som verkar på en särskild typ av enzymer.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett läkemedelsföretag som fokuserar på mitokondriell medicin. Företaget utvecklar en portfölj av produkter för indikationer inom mitokondriell medicin där det finns ett stort medicinskt behov. NeuroVives affärsstrategi har som fokus att maximera värdet från bolagets projekt genom strategiska partnerskap och utlicensiering.

NeuroVives portfölj, som innehåller tre cyklofilin-D-hämmare i klinisk och preklinisk utveckling, består även av tre ytterligare läkemedelsplattformar inom neurologi, mitokondriella sjukdomar och organskydd. NeuroVives produkt CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp (CiPRICS). NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie för traumatisk hjärnskada. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Johannes Nebel, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets styrelseordförande Gregory Batcheller eller tillförordnad VD Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015, kl 13:03 CET.

Attachments

Release