NeuroVive stärker sitt team för klinisk utveckling ­- tillsätter doktor Magnus Hansson som Chief Medical Officer

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att Magnus Hansson tillträder en ny befattning som Chief Medical Officer från och med 1 januari 2016.

Magnus kommer att leda klinisk forskning och utveckling av NeuroVives läkemedelskandidater och utvecklingsplattformar. Han rapporterar till Jan Nilsson, tf VD, i nära samarbete med NeuroVives forskningschef Eskil Elmér samt forskarteam.

En av Magnus Hanssons huvudprioriteter är att stärka NeuroVives ledande ställning inom mitokondriell medicin med fokus på att driva forskning och utveckling av NeuroVives huvudkandidater, NeuroSTAT® för traumatisk hjärnskada och CicloMulsion® för akut njurskada (AKI). Magnus kommer också bidra till att driva utvecklingen av produkterna från läkemedelsutvecklingsplattformarna till klinisk utvecklingsfas.  

 ­Magnus har stor erfarenhet av forskning inom sjukdomsmekanismerna bakom akuta hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska tillstånd, och har gjort viktiga bidrag till NeuroVives utvecklingsprogram. En av NeuroVives huvudprioriteter är att accelerera forsknings- och utvecklingsprogrammet och vi uppnår detta genom att tillsätta Magnus Hansson som Chief Medical Officer. Hans bakgrund inom translationell forskning och mitokondriell medicin kommer bidra till att driva NeuroVives forskning och utveckling mot kommersialisering av läkemedelsprodukter, säger Jan Nilsson.

Magnus Hansson har ingått i NeuroVives forskarteam sedan länge, och har lett den kliniska forskningen i CicloMulsion®-studierna. Parallellt med sin deltidsanställning på NeuroVive har han arbetat som specialistläkare och docent inom medicinsk bilddiagnostik och klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Magnus Hansson har doktorerat i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet och har skrivit mer än 30 vetenskapliga artiklar och tio patentansökningar.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av specialiserade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI). NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie för traumatiska hjärnskador, medan CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie (CiPRICS) för akut njurskada i samband med hjärtkirurgi. Bolaget har även läkemedelskandidater i preklinisk utveckling samt två utvecklingsplattformar inom ytterligare indikationer.
NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information som kan kännetecknas av ord som ”rekommenderar”, ”tyder på”, ”risk”, ”rekommenderat”, ”anser”, ”förväntas”, “utfästelse”, ”kommer att”, ”konsekvenser”, ”stödjer”, ”bedöms”, ”avsett att”, ”växer”, ”fortsätter”, eller liknande uttryck, eller av uttryckliga eller underförstådda diskussioner rörande potentiella marknadstillstånd för CicloMulsion®, eller angående potentiella framtida intäkter från CicloMulsion®. Läsaren bör inte utan vidare förlita sig på informationen häri. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ledningens nuvarande antaganden och förväntningar gällande framtida händelser, och är beroende av betydande kända och okända risker och osäkerheter. Skulle en eller flera av dessa risker förverkligas, eller om de underliggande antagandena skulle visa sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig betydligt från dem som beskrivs i de framtidsinriktade uttalandena. Det finns ingen garanti för att CicloMulsion® kommer att erhålla marknadstillstånd eller framläggas för försäljning på någon marknad, eller vid någon specifik tidpunkt. Det finns heller ingen garanti för att CicloMulsion® kommer att uppnå kommersiella framgångar i framtiden. I synnerhet kan ledningens förväntningar gällande CicloMulsion® påverkas av faktorer såsom den inneboende osäkerheten i forskning och utvecklingsprocessen, inklusive oförutsedda kliniska resultat och ytterligare analyser av befintlig klinisk data; oförutsedda regulatoriska effekter eller förseningar, eller regulativa myndigheter i allmänhet; företagets förmåga att skaffa eller bibehålla immateriella rättigheter; allmänna ekonomiska och branschmässiga omständigheter; globala trender mot begränsade sjukvårdskostnader, inklusive kontinuerlig prispress; oförutsedda tillverkningsproblem, så väl som ytterligare risker och faktorer.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Johannes Nebel, Laika Consulting, Tel: 073 581 7168 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 23 oktober 2015, kl 08.30 CET.

Attachments

Release