NeuroVive tecknar strategiskt samarbetsavtal med University of Pennsylvania

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med University of Pennsylvania för att stärka NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram inom traumatisk hjärnskada (TBI).

Forskningssamarbetet kommer att fokusera på nervcellsprotektion i samband med måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada, ett medicinskt område som idag saknar effektiva behandlingsmetoder. Samarbetet mellan University of Pennsylvania och NeuroVive utgör en del av bolagets expansion i USA som stärker dess ställning utanför Europa. Samarbetet kommer att bidra till att ytterligare förbättra NeuroVives förståelse för och närvaro på den amerikanska marknaden.

Målet med samarbetet är att ta fram mer data om NeuroVives läkemedelskandidat för behandling av TBI, NeuroSTAT®, och kommer att ge bolaget ytterligare prekliniska data till stöd inför regulatoriska ansökningar avseende TBI. NeuroVive får genom avtalet tillgång till världsledande forskningskompetens inom TBI på Children’s Hospital of Philadelphia och University of Pennsylvania.

– Det här samarbetet med dr Susan Margulies och dr Todd Kilbaugh vid University of Pennsylvania är mycket positivt för NeuroVive. Tillsammans med UPENN kan vi nu ta nästa steg i vårt forsknings- och utvecklingsprogram inom TBI genom att generera ytterligare data som kompletterar vår pågående studie i Köpenhamn (CHIC), där vi utvärderar säkerheten av NeuroSTAT® som behandlingsform för TBI. Vi hoppas kunna inleda våra första studier inom ramen för samarbetet under det första kvartalet 2016, säger Eskil Elmér, NeuroVives forskningschef.

– Vårt forskarteam vid University of Pennsylvania och Children’s Hospital of Philadelphia är entusiastiskt inför möjligheten att utnyttja vår ledande forskning inom TBI i syfte att identifiera nya behandlingar för indikationen. Samarbetet med NeuroVive är utformat som en preklinisk övergång mellan potentiella behandlingar och kliniska studier i syfte att kunna undersöka behandlingsformer för TBI där det idag finns mycket få behandlingsmöjligheter, säger dr Susan Margulies, professor inom bioteknik och neurokirurgi vid University of Pennsylvania.

Om TBI
Traumatisk hjärnskada (TBI) uppkommer efter externt våld mot huvudet där nervcellerna tar omedelbar skada. Skadan förvärras under flera dagar efter tillbudet, vilket i många fall får en väsentligt negativ effekt på den totala skadeverkningen. I USA drabbas årligen cirka 1,7 miljoner människor, vilket ger upphov till mer än 52 000 dödsfall och 275 000 sjukhusvistelser*. De direkta och indirekta kostnaderna i samband med TBI uppskattas till mer än 60 miljarder dollar, och ett stort antal patienter drabbas av en måttlig eller svår funktionsnedsättning som kräver intensivvård och olika former av stöd. Förhoppningen är att bättre behandlingsformer för TBI, som exempelvis NeuroSTAT®, kan leda till ökad överlevnad och betydligt förbättrad livskvalitet och funktion efter TBI.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) och dessutom en läkemedelskandidat i preklinisk utveckling samt två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie (CHIC) för traumatiska hjärnskador. CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie (CiPRICS) för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på NASDAQ Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Johannes Nebel, Laika Consulting, Tel: 0735-81 7168 respektive ir@neurovive.com
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets tf VD Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 12 januari 2016, kl 08.30 CET.


*U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Center for Injury Prevention and Control. Injury prevention and control: traumatic brain injury. CDC website. Mer information nås via följande länk: www.cdc.gov/traumaticbraininjury/statistics.html.

Attachments

Release