NeuroVive förvärvar andel av Isomerase Therapeutics

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolaget har förvärvat en andel av aktierna i det brittiska bolaget Isomerase Therapeutics (Isomerase) med målsättning att stärka samarbetet och accelerera NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram.

Förvärvet syftar till att stärka samarbetet mellan parterna och säkerställa att NeuroVives projekt fortsätter utvecklas med högsta prioritet för Isomerase. Målet är också att bidra till ökade förutsättningar för upptäckter av nya substanser, baserat på den specialistkompetens som Isomerase har i bolaget. Förvärvet är ett viktigt steg för NeuroVive som prioriterar att utveckla bolagets forsknings- och utvecklingsportfölj så skyndsamt som möjligt. NeuroVives och Isomerases forskningsteam har nyligen gjort framsteg i arbetet med NeuroVives komplex I-program (NVP015) för att kunna välja en läkemedelskandidat, ett projekt som utvecklas på ett positivt sätt.

– Vi sätter stort värde på samarbetet med Isomerases team och vill säkerställa en fortsatt samsyn kring prioritering av olika projekt inför framtiden. Isomerase är världsledande på utveckling av molekyler, och deras expertis har en avgörande inverkan på vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetet gör det möjligt att både accelerera vårt nuvarande forsknings- och utvecklingsprogram och identifiera nya substanser som kan stärka vår framtida portfölj, säger Jan Nilsson, NeuroVives tf VD.

– Vi har tillsammans nått framsteg i NeuroVives utvecklingsplattform komplex I-dysfunktion genom att ta fram nya molekyler, och vi förväntar oss ytterligare framsteg inom detta projekt med målsättningen att välja en läkemedelskandidat för preklinisk utveckling under 2016, fortsätter Jan Nilsson.

Isomerase är världsledande inom upptäckt och utveckling av molekyler som verkar på den typ av enzymer som benämns cyklofiliner. Bolagets forskningsteam är aktivt involverade i farmakologin, kemin och tillverkningen för flertalet av NeuroVives projekt.

– Vi har byggt upp ett mycket starkt samarbete med NeuroVives team under de senaste åren och det här delförvärvet är en naturlig följd av detta. Det gör det möjligt för oss att medverka i framtida framsteg i NeuroVives spännande projekt i tidig fas samtidigt som NeuroVive kan vara säkra på att vi är fullt motiverade när det gäller vårt samarbete. Vi hoppas även att våra banbrytande teknologier för att upptäcka nya verksamma substanser, samt våra egna projekt i tidig fas kan skapa framtida intäkter för NeuroVive som delägare i Isomerase, säger Matt Gregory, Isomerase Therapeutics VD.

Förvärvet kommer att genomföras i två steg. Det första steget i förvärvet genomfördes den 13 januari 2016 då NeuroVive förvärvade cirka 5 % av aktierna i Isomerase mot betalning i egna aktier. Nästa steg i förvärvet kommer att slutföras senare under året, då NeuroVive kommer att förvärva ytterligare cirka 5 % av aktierna i Isomerase mot en kontant betalning om 550 000 GBP.

För att erlägga betalning för de aktier i Isomerase som förvärvades den 13 januari 2016 beslutade styrelsen i NeuroVive samma dag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 mars 2015, om emission av 738 533 nya aktier i bolaget. Baserat på den genomsnittliga stängningskursen för NeuroVives aktie på Nasdaq Stockholm från och med den 23 december 2015 till och med den 12 januari 2016 uppgår köpeskillingen för detta första steg till cirka 6,8 MSEK.

Genom apportemissionen ökar det totala antalet aktier i NeuroVive med 738 533 aktier från 30 735 152 aktier till totalt 31 473 685 aktier och aktiekapitalet ökar med 36 926,65 SEK från 1 536 757,60 SEK till totalt 1 573 684,25 SEK. Apportemissionen ger upphov till en utspädning om ca 2,4 %.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten utvärderas för närvarande i en fas II-studie (CHIC) för traumatiska hjärnskador. CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie (CiPRICS) för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Johannes Nebel, Laika Consulting, Tel: 073 581 7168 respektive ir@neurovive.com
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets tf VD Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48

info@neurovive.com, http://www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 14 januari 2016, kl 08.30 CET.

Attachments

Release