NeuroVive: Teckningstiden i NeuroVives nyemission inleds

Idag, den 18 april 2012, inleds teckningstiden i NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) företrädesemission om cirka 64,8 MSEK. Teckningstiden löper till och med den 4 maj 2012. NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 54,9 MSEK. Med anledning av att teckningstiden inleds idag finns en folder samt anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.se och www.aktietorget.se).

Erbjudandet i korthet

* Teckningstid: 18 april – 4 maj 2012.
* Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie.
* Erbjudandet omfattar högst 4 980 952 aktier. Idag finns 14 942 857 aktier i bolaget. 
* Avstämningsdag var den 13 april 2012. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2012.
* De som på avstämningsdagen den 13 april 2012 var registrerade som aktieägare i NeuroVive äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april till 30 april 2012. 
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 18 april 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2012.

Teckningsförbindelser och garantiavtal
NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser (cirka 3,8 MSEK) och garantiavtal (51,1 MSEK) motsvarande totalt cirka 54,9 MSEK. Bland de som har lämnat teckningsförbindelser återfinns Gregory Batcheller (styrelseordförande), Eskil Elmér (styrelseledamot och CSO), Andreas Inghammar (styrelsesuppleant) och Helmuth von Moltke (styrelseledamot). Avtalen avseende garantiteckning kommer att träda i kraft i det fall nyemissionen inte skulle bli tecknad upp till cirka 54,9 MSEK, vilket innebär att överskjutande del av emissionsvolymen inte omfattas av garantitecknarnas åtaganden. 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

VD Mikael Brönnegård kommenterar 
Att NeuroVives första läkemedelskandidat visat sig vara attraktiv inom en rad angelägna medicinska applikationsområden bekräftar den positiva bilden av vår teknologi och förstärker ytterligare vårt ”business-case”. Vi arbetar nu med läkemedelskandidater för tre huvudindikationer och flera andra läkemedelskandidater att backa upp dessa med. Fokus de kommande åren kommer således att ligga på kliniska prövningar, forsknings- och utvecklingsarbete samt på regulatoriskt arbete med att få läkemedelskandidaterna färdiga för marknadslansering. Tillsammans med marknadsaktiviteter och förberedande kommersialiseringsarbete har vi förhoppning att under de kommande åren kunna lansera vårt första läkemedel inom neuroprotektion och säkra en pipeline av kommande produkter. Vi har nu lagt grunden och jag hoppas att Du vill vara med och bidra till en fortsatt spännande utveckling. Jag välkomnar Dig att teckna aktier i NeuroVives förestående nyemission.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande och garantiavtal finns att ta del av i upprättat prospekt som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.se och www.aktietorget.se)

För ytterligare information kontakta 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF