NeuroVives R&D-team kommer att presentera forskningsframsteg vid vetenskaplig konferens om mitokondriell medicin

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, kommer att tillsammans med forskare från Lunds Universitet presentera viktiga forskningsframsteg i form av tre posterpresentationer vid den vetenskapliga konferensen “Mitochondrial Medicine: Developing New Treatments for Mitochondrial Disease” som kommer att hållas den 4-6 maj, 2016 i Cambridge, Storbritannien.

De tre vetenskapliga bidrag som har lämnats in av NeuroVive och Lunds universitets forskningsteam har accepterats för presentationer under den kommande konferensen som samlar internationella experter inom mitokondriell medicin. Presentationerna fokuserar på olika aspekter av forskning kring mitokondriella sjukdomar och två av dem är direkt relaterade till NeuroVives utvecklingsprojekt NVP015 som har den övergripande målsättningen att generera nya läkemedelskandidater för mitokondriell energireglering inom ett antal sällsynta sjukdomar som är orsakade av komplex I-dysfunktion.

Forskningen som kommer att presenteras under nästa vecka fokuserar på mitokondriella effekter av NeuroVives bärnstenssyra-baserade prodrog-kandidater, det potentiella värdet i att mäta trombocyters metabolism vid diagnosticering av mitokondriella sjukdomar samt användning av mitokondriella energisubstrat som en ny behandlingsstrategi för patienter med allvarlig Metformin-relaterad laktacidos (mjölksyreansamling). Vidare demonstreras även att prodrog-strategin som används för bärnsstenssyra även kan appliceras på andra utvalda mitokondriella substrat/intermediärer. Forskningen har genomförts av NeuroVives forskningsteam som inkluderar Sarah Piel och Johannes K. Ehinger samt forskare vid Lunds universitet.

– Vi är mycket nöjda med att vårt team kommer att presentera upptäckter inom flera av våra forskningsområden då detta visar på bredden av vår mitokondriella forskningsexpertis. Forskningsprojekten utvecklas väl, och att kunna presentera och diskutera våra upptäckter med andra experter inom mitokondriella sjukdomar och viktiga opinionsbildare utgör en fantastisk möjlighet. Denna interaktion är viktig för att kunna utveckla våra spännande projekt mot att bli läkemedel inom sällsynta sjukdomsområden där det finns stora behov av farmakologiska behandlingsmetoder, säger Eskil Elmér, NeuroVives forskningschef. 

Om NeuroVives projekt inom komplex I-dysfunktion
Projektet bygger på en idé av NeuroVives grundare Eskil Elmér och hans kollegor om att utveckla en prodrog som kan passera cellväggen utifrån den kroppsegna substansen bärnstenssyra (succinat). Om läkemedelssubstansen kan levereras över cellväggen och frisättas får komplex II i respirationskedjan tillgång till bärnstenssyra, vilket gör att energibärande ATP-molekyler kan skapas trots nedsatt funktion i det första respirationskomplexet. Om utvecklingsprojektet utmynnar i en lyckad läkemedelskandidat innebär det att substansen klassificeras som ett särläkemedel, där indikationer för mitokondriella sjukdomar hos barn har störst potential.

Mer information om första och andra generationen av NeuroVives bärnstenssyra-baserade prodroger finns i följande publicerade patentansökningar: 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 28 april 2016, kl 08.45 CET.

Attachments

Release