NeuroVive: Insynspersoner och anställda avser teckna för minst 5,4 MSEK

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar att styrelseledamöter, andra insynspersoner och anställda avser att teckna minst 129 000 units, motsvarande minst 5,4 MSEK, i bolagets företrädesemission med teckningsperiod 18 april – 2 maj.

Detta tillkännagivande kompletterar pressmeddelandet som publicerades den 18 april med ytterligare information om bolagets styrelsemedlemmars, andra insynspersoners och anställdas avsikt att teckna units. Denna information inkluderar det tidigare tillkännagivandet att storägaren Fredrik Olsson (Baulos Capital Belgium SA) har för avsikt att teckna minst 75 000 units, motsvarande 3,15 MSEK.

Nyemissionen i sammandrag:

  • Aktieägare i NeuroVive har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av 8 nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017:1 och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017:2, för varje 14 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 8 april 2016.
  • Teckningskursen är 42 kronor per unit, motsvarande 5,25 kronor per aktie.
  • Vid full teckning av Nyemissionen tillförs NeuroVive cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs NeuroVive minst ytterligare 32,6 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden 18 april – 2 maj 2016.
  • Emissionen är till 75 procent garanterad genom garantiförbindelser.

Mer information om NeuroVives emission finns på www.investerarbrevet.se/neurovive

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 26 april 2016, kl 12:30 CET.

Attachments

Release