Nyetablerat dotterbolag erhåller finansiering om drygt 3 miljoner USD inför potentiell notering i Taiwan

NeuroVive har etablerat ett dotterbolag i Taiwan, NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc., vilket har erhållit initial finansiering om totalt 3,255 miljoner USD. Finansieringen kommer från taiwanesiska investerare, samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd. samt moderbolaget inför en potentiell notering i Taiwan. Dotterbolaget ökar koncernens närvaro i Asien och kommer att driva existerande projekt i regionen samt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet med licens från moderbolaget.

NeuroVive förbereder en potentiell börsnotering av ett dotterbolag i Taiwan i enlighet med vad bolaget tidigare har kommunicerat. Som ett led i detta arbete har bolaget etablerat ett Taiwanbaserat dotterbolag, NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. (NeuroVive Asia). Ett av NeuroVive Asia helägt dotterbolag i Taiwan, NeuroVive Pharmaceutical Asia Taiwan Inc. (NeuroVive Taiwan), har etablerats för att hantera den löpande verksamheten på plats i regionen. NeuroVive äger sedan tidigare ett bolag för koncernens immateriella rättigheter i Asien, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd. (NeuroVive Hongkong) med säte i Hongkong, tillsammans med samarbetspartnern Foundation Asia Pacific Ltd. Ägarandelarna i NeuroVive Hongkong har konverterats till motsvarande andelar i NeuroVive Asia.

I samband med omstruktureringen har NeuroVive Hongkong erhållit ytterligare territoriella rättigheter i Asien för CicloMulsion®, NeuroSTAT® och ToxPhos®. Värdet på de tillförda rättigheterna uppgår till 3,6 miljoner USD enligt extern värdering. Detta medförde att moderbolagets ägarandel i NeuroVive Asia ökade från 70 till 82 procent före den initiala finansieringen.

En initial investeringsrunda med syfte att stärka NeuroVive Asias finansiella resurser stängdes den 11 februari 2015 och tillförde bolaget totalt 3,255 miljoner USD, varav 1,0 miljoner USD från moderbolaget och 2,255 miljoner USD från Foundation Asia Pacific Ltd samt taiwanesiska investerare. Efter denna finansiering förväntas moderbolagets ägarandel i NeuroVive Asia uppgå till 71,37 procent. Värderingen fastställdes till ett bedömt marknadsvärde om 12,5 miljoner USD pre-money där man beaktat bolagets tillgångar.

Michael L. Huang har utsetts till vd för NeuroVives asiatiska koncern. Michael L. Huang är välmeriterad för uppdraget och har goda regionala kontakter.

En förstärkning i Asien som gynnar hela NeuroVive-koncernen
Etableringen av NeuroVive Taiwan är ett led i den strategiska satsningen på NeuroVives verksamhet i Asien som bland annat omfattar en fas III-prövning med CicloMulsion® i Kina och länder i östra Asien. Från bolaget i Taiwan blir det möjligt att sköta verksamheten på lokal geografisk nivå i ett antal asiatiska länder utanför Kina samt vidareutveckla befintliga samarbeten med såväl Sihuan Pharmaceutical i Kina som andra potentiella samarbetspartners i regionen. En tydligare närvaro i Asien bedöms även underlätta den potentiella framtida lanseringen av produkterna CicloMulsion® och NeuroSTAT® på den asiatiska marknaden.

Den nya koncernstrukturen gör det möjligt för moderbolaget att skapa långsiktigt värde för hela koncernen på ett kostnadseffektivt sätt genom att överföra tidiga forsknings-och utvecklingsprojekt samt projekt som inte tillhör moderbolagets huvudfokus till NeuroVive Asia, vilket bedöms kunna förkorta tiden till marknad för dessa projekt.

– Marknaden för bioteknik- och läkemedelsindustrin i Taiwan är för närvarande gynnsam, vilket har skapat ett attraktivt klimat för små och medelstora bolag med forskningsintensiv verksamhet som söker kapital för att expandera sin verksamhet. Strategin att successivt arbeta mot en potentiell börsnotering av ett dotterbolag i Taiwan har visat sig vara värdeskapande då investerare har visat ett stort intresse för bolagets produkter och etableringen i Asien. Den initiala finansieringen är ett ytterligare steg mot att skapa optimala förutsättningar för kommersialisering av CicloMulsion® i Asien inklusive Kina samt att etablera en forsknings- och utvecklingsplattform i Asien för utveckling av tidiga projekt, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

– Jag ser fram emot att få leda NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. och utveckla bolagets projekt på ett effektivt sätt i nära samarbete med våra samarbetspartners vilka inkluderar Sihuan Pharmaceutical i Kina. Bolaget kommer att fokusera på utvecklingen av de ledande produkterna CicloMulsion® och NeuroSTAT® inom ramen för erhållna licensrättigheter i Asien och dessutom bedriva en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att skapa värde för samtliga aktieägare, inte minst NeuroVive Pharmaceutical AB, säger Michael L. Huang, vd för NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.

Koncernstruktur efter omstrukturering


Den nya koncernstrukturen består av moderbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) samt dotterbolaget NeuroVive Asia med säte i Taiwan. NeuroVive Asia äger i sin tur två helägda dotterbolag, NeuroVive Hongkong och NeuroVive Taiwan, med säte i Hongkong respektive Taiwan.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se. Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48, info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2015, kl 14.00 CET.

Attachments

Release