Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i NeuroVive

Lund, 10 december 2018 –NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2018:1 som emitterades i samband med NeuroVives företrädesemission av units i april 2018. Nyttjandeperioden avslutades den 30 november 2018 och totalt nyttjades 126 235 teckningsoptioner för teckning av 126 235 aktier till teckningskurs 3,80 SEK per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs NeuroVive därmed cirka 480 TSEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring den 18 december 2018.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i NeuroVive med 126 235 aktier från 91 570 841 till 91 697 076 aktier. Aktiekapitalet ökar med 6 311,75 SEK från 4 578 542,05 SEK till 4 584 853,80 SEK.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e december 2018 kl. 8:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).