Abliva AB Bokslutskommuniké januari – december 2020

2020 i sammandrag

KL1333 på väg mot registreringsgrundande fas 2/3-studie⎢Ellen Donnelly utsedd till ny vd i Abliva

Väsentliga händelser under 2020

KL1333

 • Positivt utlåtande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA samt den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA, gällande det kliniska utvecklingsprogrammet.
 • Beslut om att genomföra en sammanhållen registreringsgrundande fas 2/3-studie med start andra halvåret 2021.
 • De första patienterna i den kliniska fas 1a/b-studien doserades.
 • De första friska frivilliga i läkemedelsinteraktionsstudien (DDI-studien) doserades.

NV354

 • Prekliniska farmakologi- och säkerhetsstudier gick in i slutfasen.

Strategi och kommunikation

 • Byte av bolagsnamn till Abliva (tidigare NeuroVive Pharmaceutical).
 • Virtuell kapitalmarknadsdag i juni.
 • Mitokondriedag i september.

Finansiellt

 • Riktad emission om 20 MSEK till nordisk life science-investerare Hadean Ventures i juni. Dr Roger Franklin, partner på Hadean Ventures, valdes in som ledamot i Ablivas styrelse.
 • Företrädesemission i maj inbringade cirka 67 MSEK i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.

Övrigt

 • Magnus Persson lämnade styrelsen för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ellen Donnelly utsågs till ny VD den 3 februari 2021.
 • Licensavtalet med Fortify Therapeutics, avseende utveckling av en lokalbehandling för Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), avslutades.
 • KL1333 fas 1b – sju av åtta patienter har doserats.
 • Nytt datum för årsstämman – 20 maj 2021.

Finansiell information

Oktober-December 2020*

 • Nettoomsättning: 112 (49) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 602 (1 000) KSEK
 • Resultat före skatt: -13 067 (-27 112) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,15) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 (-0,15) SEK

Januari-December 2020

 • Nettoomsättning: 216 (134) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 648 (3 500) KSEK
 • Resultat före skatt: -59 994 (-77 000) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,24 (-0,45) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,24 (-0,45) SEK

* APM Alternativt nyckeltal, se definitioner på sidan 19.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.abliva.com