Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet i sammandrag

Fas 1a/b-studie: positiva placebokontrollerade säkerhetsdata för KL1333 samt de första tecknen på effekt

Väsentliga händelser andra kvartalet (apr – jun 2021)

 • Data från den kliniska fas 1a/b-studien med KL1333 släpptes och bekräftade läkemedlets säkerhets- och farmakokinetiska profil. Dessutom, i en kohort på åtta patienter (sex doserade med KL1333, två med placebo) fanns tecken på effekt över väletablerade relevanta kliniska effektmått inklusive två patientrapporterade mått på uttalad trötthet och utmattning (eng. fatigue) och ett funktionellt effektmått.
 • Extra bolagsstämma hölls den 29 april 2021.
 • Den riktade emissionen, godkänd av den extra bolagsstämman, slutfördes. Bolaget tillfördes ca 76 MSEK efter emissionskostnader. 
 • Årsstämma hölls den 20 maj 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Valideringsstudie av svår trötthet och utmattning som effektmått, inför fas 2/3-studien med KL1333, slutfördes.

Finansiell information

April-juni 2021*

 • Nettoomsättning: 18 (97) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (34) KSEK
 • Resultat före skatt: -30 314 (-20 312) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,08 (-0,09) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,08 (-0,09) SEK

Januari-juni 2021*

 • Nettoomsättning: 18 (105) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (34) KSEK
 • Resultat före skatt: -51 770 (-36 849) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,13 (-0,18) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,13 (-0,18) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.abliva.com.