Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2022

Kapitalanskaffning om 200 MSEK genomförd ⎮ KL1333-studien kommer att starta i år ⎮ NV354 förbereds för kliniska studier

Andra kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser andra kvartalet (apr – jun 2022)

 • Ablivas styrelse tillkännagav den 1 juni finansiering om cirka 200 MSEK som förväntas ge företaget det kapital som krävs för att driva fas 2/3-studien med KL1333 till en viktig interimsanalys samt förbereda NV354 för klinisk fas.
 • Årsstämma hölls den 20 maj 2022. Samtliga förslag godkändes, inklusive omval av styrelsens ledamöter.

Finansiell information
April-juni 2022*

 • Nettoomsättning: 0 (18) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -20 535 (-30 314) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,04 (-0,08) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 (-0,08) SEK

Januari-juni 2022*

 • Nettoomsättning: 0 (18) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -42 564 (-51 770) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,09 (-0,13) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,13) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.