Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet i sammandrag

Fas 1a/b-studie med KL1333 slutförd.
Riktad nyemission om totalt 80 MSEK.

Väsentliga händelser första kvartalet (jan – mar 2021)

 • Ellen Donnelly utsågs till ny VD, baserad på Abliva Inc. i Bostonområdet, USA.
 • Den kliniska fas 1a/b-studien med KL1333, Ablivas läkemedelskandidat för oral långtidsbehandling av primära mitokondriella sjukdomar, slutfördes. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats.
 • Abliva genomförde en riktad nyemission om totalt 80 MSEK, inkluderande bolagets huvudägare Hadean Ventures. Teckningskursen, 0,75 SEK per aktie motsvarade ungefär marknadspris. 24,5 MSEK tillfördes bolaget omgående. 55,5 MSEK tillfördes efter godkännande av extra bolagsstämman den 29 april 2021.
 • Licensavtalet med Fortify Therapeutics, avseende utveckling av en lokalbehandling för Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), avslutades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Positiva data för säkerhet och omsättning i kroppen (farmakokinetik) från den dubbelblindade, randomiserade, placebokontrollerade fas 1a/b-studien med KL1333 rapporterades, samt signaler om effekt hos patienter med primära mitokondriella sjukdomar. I en kohort på åtta patienter (sex doserade med KL1333, två med placebo) fanns tecken på effekt över väletablerade relevanta kliniska effektmått inklusive två patientrapporterade mått på uttalad trötthet och utmattning (eng. fatigue) och ett funktionellt effektmått.
 • Extra bolagsstämma hölls den 29 april 2021. Styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt godkändes.

Finansiell information
Januari-mars 2021*

 • Nettoomsättning: 0 (8) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -21 456 (-16 537) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,07 (-0,10) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,07 (-0,10) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.abliva.com.