Beslut vid årsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit årsstämma. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2020, godkännande av ersättningsrapport och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningar för år 2020 fastställdes, styrelsens ersättningsrapport avseende 2020 godkändes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken. Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens olika utskott skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

  • SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
  • SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  • SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  • SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  • SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
  • SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om nyval av revisionsbyrån Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att de avser att utse Ola Larsmon till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år samt att anta instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Införande av Personaloptionsprogram 2021/2025, riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag till införande av Personaloptionsprogram 2021/2025, en riktad emission av högst 4 900 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget.

Personaloptionerna ska erbjudas vederlagsfritt till Bolagets verkställande direktör. Varje personaloption ska berättiga innehavaren till att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under perioden från den 20 maj 2021 till och med den 28 maj 2021, dock inte under marknadsvärdet för Bolagets aktie, fastställt vid en oberoende värdering, vid tidpunkten för tilldelningen av personaloptionen.

Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från den 3 juni 2024 till den 31 december 2025 i enlighet med villkoren för personaloptionerna.

För att säkerställa leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2021/2025 beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 4 900 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025 till ett helägt dotterbolag till Bolaget och att godkänna att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner vederlagsfritt till deltagaren i Personaloptionsprogram 2021/2025 i samband med att personaloptionerna utnyttjas.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 4 900 000 (med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,47 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.