Abliva rapporterar positiva resultat för KL1333 i klinisk fas 1a/b-studie, inklusive tecken på effekt hos PMD-patienter

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar (PMD), meddelar idag positiva säkerhetsdata och farmakokinetiska data från den dubbelblindade, randomiserade, placebokontrollerade fas 1a/b-studien med KL1333, samt tecken på effekt i relevanta kliniska effektmått hos patienter med primära mitokondriella sjukdomar.

Det primära syftet med den dubbelblindade, randomiserade, placebokontrollerade fas 1a/b-studien var att utvärdera säkerheten och omsättningen i kroppen för KL1333, Ablivas läkemedelskandidat för oral långtidsbehandling av PMD, hos både friska frivilliga och hos patienter. Data från studien bekräftar data för ökande engångsdoser från en tidigare fas 1-studie och visar för första gången data för multipla ökande doser från friska frivilliga samt upprepad daglig dosering i patienter. Studien innehöll en analys av kostens inverkan och uppdelad dosering av KL1333 hos friska frivilliga samt en fullständig sammanfattning av farmakokinetiska (för omsättning i kroppen) parametrar hos både friska frivilliga och patienter med primära mitokondriella sjukdomar.

”Det här är en mycket viktig klinisk prövning för personer med primära mitokondriella sjukdomar. Studieresultaten stöder den fortsatta utvecklingen av denna innovativa behandlingssubstans mot de senare faserna inom läkemedelsutveckling, i en patientpopulation med stora medicinska behov. Jag ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete med Abliva när de tar sin portfölj med nya läkemedelskandidater vidare mot marknadsgodkännande”, säger dr Robert Pitceathly, ansvarig prövare för del 1b av studien, klinisk forskare och medlem av det brittiska medicinska forskningsrådet (MRC) samt överläkare i neurologi vid University College London (UCL) Queen Square Institute of Neurology och National Hospital for Neurology and Neurosurgery.

I en kohort av åtta patienter med primära mitokondriella sjukdomar (sex doserade med KL1333, två med placebo), fanns det tecken på effekt i väletablerade relevanta kliniska effektmått, däribland två olika patientrapporterade mått på uttalad trötthet och utmattning (eng. fatigue) och ett funktionsmått, så kallat 30-Second Sit to Stand. Även om studien inte främst var utformad för att utvärdera effekt och doseringen endast varade i 10 dagar var den genomsnittliga förändringen numeriskt större hos de patienter som doserades med KL1333 jämfört med placebogruppen, för alla tre effektmått. Dessutom fanns det ett samband mellan nivåerna av KL1333 i patienterna och effekt.

”Vi var mycket nöjda med att se förändringen i två oberoende skalor för uttalad trötthet och utmattning efter bara 10 dagars dosering, eftersom det antyder att KL1333 genom sin verkningsmekanism fungerar snabbt. Det stärker vår tillförsikt vad gäller användandet av uttalad trötthet och utmattning som ett primärt effektmått i vår kommande kliniska studie. Det faktum att patienterna med störst exponering av KL1333 fick bäst effekt med kliniskt meningsfulla förbättringar för alla tre effektmåtten, stöder vårt kliniska program när vi går vidare till vår fas 2/3-studie”, säger Ablivas medicinska chef Magnus Hansson.

Som Abliva tidigare meddelat förekom det inga allvarliga biverkningar under studien. En ytterligare granskning av säkerhetsdata bekräftar att det inte har förekommit några tecken på ogynnsamma effekter och förstärker den höga säkerhetsprofilen hos KL1333 efter dosering i över 100 friska frivilliga och patienter under utvecklingen. KL1333 var i allmänhet väl tolererat av både patienter och friska frivilliga. Den huvudsakliga dosbegränsande faktorn var tolerans mot biverkningar i mag-tarmkanalen, vilka mildrades genom att ge substansen två eller tre gånger per dag.

Dessutom har en andra farmakologisk studie som utvärderar samverkan mellan KL1333 och sju enzymer (CYP) som bryter ned andra läkemedel nyligen slutförts. I studien förekom endast en begränsad hämning av ett av de mindre vanliga enzymen (CYP1A2) i kohorten, vilket ytterligare stärker programmet framåt i utvecklingen.

”Det här datapaketet ökar vår tillförsikt inför vår kommande fas 2/3-studie, eftersom vi har bekräftat säkerheten hos KL1333, sett tidiga tecken på effekt från relevanta kliniska utfallsmått och fastställt ett bra doseringsschema”, säger Ablivas vd Ellen Donnelly. ”Bolaget kommer nu att granska samtliga data och arbeta på att slutföra det kliniska prövningsprotokollet för att gå vidare till att lämna in en IND-ansökan senare i år.”