Abliva beslutar om en riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS, UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 26 mars 2024, beslutat om en riktad emission av 5 003 783 aktier till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 22 februari 2024 (”Företrädesemissionen”) och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,16 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av fordran avseende garantiersättning.

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 23,5 MSEK. I enlighet med ingångna garantiåtaganden var garanter berättigade till garantiersättning motsvarande tolv (12) procent av garanterat belopp kontant eller fjorton (14) procent i aktier. Styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av garanternas fordringar på Bolaget, i förhållande till garanter som valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier, uppgående till totalt cirka 0,8 MSEK.

Med anledning av detta har Ablivas styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 26 mars 2024, beslutat om Ersättningsemissionen om totalt 5 003 783 aktier. Syftet med den riktade Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier istället för kontant betalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital och det låter Bolaget använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen på sätt som beskrivs i prospektet som publicerades den 27 mars 2024.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,16 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i den riktade Ersättningsemissionen förhandlades i samband med ingående av garantiåtagandena och i samband med att styrelsen beslutade om en riktad konvertibelemission den 22 februari 2024, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att teckningskursen, och övriga villkor i den riktade Ersättningsemissionen, mot denna bakgrund får anses marknadsmässig.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Abliva med 5 003 783, från 1 344 380 753 till 1 349 384 536 beräknat efter registrering av de aktier som tecknats i Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar därvid med cirka 250 189,15 SEK, från cirka 67 219 037,65 SEK till cirka 67 469 226,80 SEK beräknat efter registrering av de aktier som tecknats i Företrädesemissionen. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt på Bolagets aktier om cirka 0,4 procent.

”Vi är glada över att höra om både gamla och nya aktieägares beslut att ta ut sin garantiersättning i form av aktier, vilket är ytterligare ett tecken på förtroende för bolaget nu när vi närmar oss en viktig milstolpe i sommar”, säger Ellen Donnelly, VD.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Abliva i samband med Företrädesemissionen.