Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag den 26 mars 2024 hållit en extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt följande.

Bolagsordningens §4 ändras från:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.”
till: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.”

Bolagsordningens §5 ändras från:
”Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 stycken och högst 1 600 000 000 stycken.”
till: ”Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 stycken och högst 4 000 000 000 stycken.”

Godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission
Den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut från den 22 februari 2024 om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 14 404 079,40 kronor genom nyemission av högst 288 081 588 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Teckningskursen per aktie är 0,16 SEK.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 28 mars 2024.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 april 2024 till och med den 17 april 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden från och med den 3 april 2024 till och med den 17 april 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission
Den extra bolagsstämman godkände idag styrelsens beslut från den 22 februari 2024 om att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 100 kronor genom en riktad emission av konvertibler (”Konvertibellånet 2024”).

Rätten att teckna konvertibler i emissionen ska tillkomma institutionella och professionella investerare. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och Bolagets ägare att tillvarata möjligheten att resa kapital på fördelaktiga villkor och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt från institutionella och professionella investerare. Emissionen som görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kommer att främja värdeskapande för samtliga aktieägare i Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att det finns goda skäl att avvika från företrädesrätten och genomföra den riktade emissionen.

Konvertibelns nominella belopp uppgår till en (1) krona eller multiplar därav.

Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen och konverteringskursen har fastställts baserat på Bolagets aktiers noterade marknadspris och konvertibellånets värde efter förhandling med tecknarna och i enlighet med rekommendationerna från en oberoende finansiell rådgivare.

Innehavare av konvertibler är skyldiga att konvertera hela lånebeloppet i enlighet med Konvertibellånet 2024 till aktier i Bolaget, i enlighet med Konvertibelvillkoren inom fem bankdagar från den tidpunkt Bolaget offentliggör interimsdata från fas II-studien med KL 1333 om den utvisar ett positivt, det vill säga ett icke futilt, resultat till en konverteringskurs om 0,000000380952380952381 kronor. En (1) konvertibel kan konverteras till 2 625 000 aktier. I samband med konverteringen är innehavare av konvertiblerna dels förpliktade att erlägga ett tillskott om 0,049999619047619 kronor per aktie som tillskapas genom konvertering till Bolaget för att täcka mellanskillnaden mellan konverteringskursen och aktiens kvotvärde, dels är innehavare av konvertiblerna i samband med konverteringen förpliktade att erlägga ytterligare tillskott till Bolaget om 0,11 kronor per aktie som tillskapas genom konvertering. Dessa två tillskott utgör inte en del av Konvertibellånet 2024. Lånet skall förfalla till betalning den 30 september 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Mot bakgrund av att konverteringskursen för Konvertibellånet 2024, tillsammans med de två tillskotten som ska erläggas i samband med konvertering, ska motsvara teckningskursen om 0,16 kronor i den företrädesemission som beslutades om av styrelsen och godkändes av den extra bolagsstämman, samtidigt som Konvertibellånet 2024 (”Företrädesemissionen”), kommer en omräkning av konverteringskursen i enlighet med Konvertibelvillkoren till följd av Företrädesemissionen inte att genomföras.

Vid full konvertering av konvertiblerna på sista konverteringsdagen innebär emissionen en ökning av aktiekapitalet med högst 13 125 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för, vid var tid, gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.