Abliva offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att det prospekt som Abliva har upprättat med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 29 april 2021 (den ”Riktade Emissionen”) idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Till följd av regulatoriska krav presenteras ny information i prospektet som tidigare inte har offentliggjorts, inkluderande information om Bolagets kapitalstruktur (per den 28 februari 2021) och en detaljerad presentation av användningen av emissionslikviden från de riktade emissionerna som beslutades av styrelsen den 30 mars 2021.

Prospekt
Prospektet som upprättats med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den Riktade Emissionen har idag, den 30 april 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Abliva och Erik Penser Bank samt hålls tillgängligt på Ablivas webbplats (www.abliva.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Information avseende emissionslikvidens användning
Emissionslikviden om 80 MSEK som erhålls genom båda de riktade emissionerna som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 planeras att disponeras i enlighet med nedan angivna prioritetsordning:

  • kostnader relaterade till fas 1 avseende KL1333, 20 procent,
  • kostnader relaterade till förberedelser inför fas 2/3 KL1333, 60 procent,
  • kostnader relaterade till utvecklingen av NV354, 10 procent, samt
  • allmänna företagsändamål, 10 procent

Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår Ablivas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2021. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 28 februari 2021

kSEK 2021-02-28 Justeringar³ Justeringar för de riktade emissionerna
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet¹ 211 211
Blancokrediter
Summa kortfristiga räntebärande skulder 211 211
Långfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet¹ 90 90
Blancokrediter
Summa långfristiga räntebärande skulder 90 90
Eget kapital²
Aktiekapital 14 817 5 333 20 150
Övrigt tillskjutet kapital 660 025 74 667 734 692
Reserver 616 616
Balanserat resultat -535 096 -535 096
Summa eget kapital 140 362 80 000 220 362
Summa eget kapital och räntebärande skulder 140 663 80 000 220 663

¹ Avser leasingskuld nyttjanderätt.
² Siffror per den 31 december 2020.
³ Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Nettoskuldsättning per den 28 februari 2021

kSEK 2021-02-28 Justeringar² Justeringar för de riktade emissionerna
A. Kassa
B. Andra likvida medel¹ 52 954 80 000 132 954
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C) 52 954 80 000 132 954
E. Kortfristiga fordringar
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 211 211
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder
I. Kortfristig räntebärande skuldsättning (F+G+H) 211 211
J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D) -52 743 -80 000 -132 743
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga räntebärande skulder 90 90
N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M) 90 90
O. Nettoskuldsättning (J+N) -52 653 -80 000 -132 653

¹ Utgörs av tillgängliga likvida medel på bankkonto.
² Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Rådgivare
Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.