Abliva slutför den riktade emissionen om 20 MSEK till Hadean Ventures

Den 22 april 2020 beslutade styrelsen i Abliva AB (publ) (”Abliva” eller ”Bolaget”), med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 april 2019, att genomföra en riktad emission om upp till 27 892 888 aktier (den ”Riktade Emissionen”) till Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB (”Hadean Ventures”). I samband med beslutet ingick Abliva och Hadean Ventures ett investeringsåtagande om 20 MSEK som bl.a. reglerar teckningskursen i den Riktade Emissionen. I enlighet med emissionsbeslutet och det ingångna investeringsåtagandet skall teckningskursen fastställas till den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1 – 12 juni 2020 (”VWAP”), dock maximalt 0,75 SEK.

VWAP-perioden är nu avslutad och eftersom den volymviktade genomsnittskursen under perioden väl överstiger 0,75 SEK har styrelsen fastställt teckningskursen i den Riktade Emissionen till 0,75 SEK per aktie. Styrelsen har vidare beslutat att tilldela totalt 26 666 666 aktier till Hadean Ventures, varav Hadean Capital I AS har tecknat och tilldelats 18 345 570 aktier och HVentures Capital I AB har tecknat och tilldelats 8 321 096 aktier. Därmed kommer aktiekapitalet att öka med 1 333 333,30 SEK till 14 817 006,60 SEK. Utspädningen från den Riktade Emissionen uppgår till cirka 9 procent.

Syftet med den Riktade Emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägande med en aktiv och långsiktig investerare, samt att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Abliva tillförs genom den Riktade Emissionen 20 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet från den Riktade Emissionen kommer att användas för att ytterligare främja den kliniska utvecklingen av KL1333, Ablivas ledande projekt inom primära mitokondriella sjukdomar (PMD) och för att avancera det andra PMD-projektet, NV354, till klinisk utveckling.

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare för Abliva i samband med den Riktade Emissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com