Ändring av antal aktier och röster i NeuroVive Pharmaceutical AB

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att till följd av genomförda nyemissioner i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive”) beslutade vid extra bolagsstämma den 13 december 2013 samt av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 31 januari 2014, har antalet aktier och röster i NeuroVive vid registrering hos Bolagsverket ökat med 6 129 047. Det totala antalet aktier och röster i NeuroVive uppgår därmed till 27 788 093 aktier.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2014, kl. 08:30.

Attachments

Release