Årsstämma 2016 och valberedningen

Årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas den 28 april kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 10 mars 2016. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, 223 81 Lund.

Vid årsstämman den 30 mars 2015 beslutades att NeuroVives valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2015. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av följande ledamöter:

  • Michael Vickers (ordförande) utsedd av Maas Biolab LLC / Marcus Keep
  • Anders Ermén utsedd av Baulos Capital Belgium SA
  • Tomas Hagström utsedd av Eskil Elmér

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av rösterna i NeuroVive per den 30 juni 2015.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2016 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid årsstämman
  • förslag till antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer
  • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott
  • förslag till arvode till revisorer
  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer
  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag
  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.com, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2016.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett läkemedelsföretag som fokuserar på mitokondriell medicin. Företaget utvecklar en portfölj av produkter för indikationer inom mitokondriell medicin där det finns ett stort medicinskt behov. NeuroVives affärsstrategi fokuserar på att maximera värden på bolagets projekt genom strategiska partnerskap och utlicensiering.

NeuroVives portfölj, som innehåller tre cyklofilin-D-hämmare i klinisk och preklinisk utveckling, drivs av tre läkemedelsplattformar inom neurologi, mitokondriella sjukdomar och organskydd. NeuroVives produkt CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp (CiPRICS). NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie för traumatisk hjärnskada. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Johannes Nebel, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets styrelseordförande Gregory Batcheller.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015, kl 08:30 CET.

Attachments

Release