Beslut vid årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) höll idag den 20 maj 2020 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2019 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningar för år 2019 fastställdes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken. Vidare beslutades att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

  • SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
  • SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  • SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  • SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  • SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
  • SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Magnus Persson och Jan Törnell. Vidare beslutades om nyval av Dr Roger Franklin som styrelseledamot. Roger Franklin tillträder den 9 juli 2020. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om omval av Revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB för tiden intill utgången av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, årlig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktie-relaterade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2021 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år samt instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om ändring av firma
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets firma från NeuroVive Pharmaceutical AB till Abliva AB.

Namnbytet beräknas godkännas av Bolagsverket omkring den 27 maj 2020 och handel i aktien på Nasdaq Stockholm under det nya kortnamnet ABLI beräknas ske från och med omkring den 28 maj 2020.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra revisors mandatperiod i bolagsordningen till ett år (tidigare fyra år).

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.