Företrädesemissionen i NeuroVive övertecknad med 270 procent

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 13 december 2013. Teckningstiden löpte under perioden 13-27 januari 2014. Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget cirka 75,8 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har därtill beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen om högst 714 286 aktier, vilket innebär att Bolaget tillförs ytterligare 10 MSEK.

Företrädesemissionen tecknades till 90,0 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande 10,0 procent, utan stöd av teckningsrätter. Totala anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter uppgick till 270 procent av emissionen, vilket innebär att anmälan om teckning i emissionen sammanlagt uppgick till 360 procent. Utställda emissionsgarantier behöver därmed inte tas i anspråk.

Med anledning av överteckningen i emissionen har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen, vilken innebär att ytterligare 714 286 aktier kommer att emitteras.

Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 75,8 MSEK och överteckningsoptionen tillför 10,0 MSEK. Sammanlagt tillförs NeuroVive därmed cirka 85,8 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 8 januari 2014. Tilldelning av aktier tecknade inom ramen för överteckningsoptionen har därutöver dels fördelats till redan befintliga ägare i enlighet med samma principer som ovan, dels fördelats till nya ägare som visat intresse att teckna aktier i företrädesemissionen. NeuroVive har härigenom utökat antalet aktieägare med ca 500 stycken, vilket bedöms gynna Bolagets ägarstruktur och främja likviditeten i aktien. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Genom nyemissionerna (inklusive överteckningsoptionen) ökar aktiekapitalet i NeuroVive med 306 452,35 SEK genom emission av 6 129 047 aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 27 788 093 aktier. Aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 1 389 404,65 SEK.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på NASDAQ OMX under kortnamnet NVP BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under andra delen av februari 2014. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på NASDAQ OMX.

Tecknare som har erhållit tilldelning av aktier inom ramen för överteckningsoptionen kommer att erhålla betalda tecknade aktier (BTA) av annat slag än de som tecknats inom ramen för företrädesemissionen och kommer handlas under annat kortnamn. BTA som erhålls inom ramen för överteckningsoptionen kommer att handlas på Nasdaq OMX under kortnamnet NVP BTA 2 och kommer även de att ersättas av aktier i samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske vid samma tidpunkt som ovan, det vill säga under andra delen av februari 2014. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på NASDAQ OMX.

Observera att tecknare som erhållit tilldelning inom ramen för såväl företrädesemissionen, NVP BTA, som överteckningsoptionen, NVP BTA 2, kommer erhålla två separata avräkningsnotor. Efter att emissionerna registrerats kommer samtliga BTA:er ersättas av aktier och att dessa aktier kommer vara av samma slag.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014, kl. 14.00.

Attachments

Release