NeuroVive ändrar inriktning för CicloMulsion – avslutar läkemedelsutvecklingen mot akut hjärtinfarkt

Ökat fokus på CicloMulsion® mot akuta njurskador samt på utvecklingen av övriga läkemedelskandidater. Informationsmöte hålls för aktieägare i Lund den 10 september, 2015, för presentation av NeuroVives läkemedelsutveckling. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolaget avbryter utvecklingen av CicloMulsion® för indikationen akut hjärtinfarkt. Bolagets strategiska fokus riktas om mot NeuroVives forsknings- och utvecklingsaktiviteter för CicloMulsion® inom akuta njurskador, utveckling av bolagets övriga läkemedelskandidater, samt att påskynda utvecklingen av NeuroVives prekliniska forskningsprogram.

Beslutet kommer efter att resultaten från den prövarinitierade fas III CIRCUS-studien med CicloMulsion® i patienter med en specifik typ av akut hjärtinfarkt (STEMI) presenterades på årets hjärtkongress i London. Resultaten visade att CicloMulsion® inte hade någon terapeutisk effekt på STEMI-patienter som behandlats med PCI (ballongsprängning). CIRCUS-studien bekräftade dock CicloMulsion®s säkerhetsprofil.

– CIRCUS-studien har gett oss en bättre förståelse för vilka indikationer våra läkemedelskandidater kan användas för. Resultatet kan ha påverkats av tidpunkten för läkemedelsadministration, eftersom det redan uppstått omfattande skador på hjärtmuskeln när PCI genomförs. Vi kommer att fortsätta utvärdera våra läkemedelskandidater för olika organ och sjukdomstillstånd. Vi har fortsatt tilltro till vår forsknings- och utvecklingsplattform och potentialen för cyklofilin D-hämmare inom ett flertal olika indikationer, säger Eskil Elmér, NeuroVives forskningschef.

Fas II CiPRICS-studien med CicloMulsion® som förbehandling för akut njurskada i samband med omfattande kirurgiska ingrepp kommer att fortsätta, samt även fas II CHIC-studien med NeuroSTAT® för traumatisk hjärnskada. CicloMulsion® är en av flera läkemedelskandidater som är under klinisk och preklinisk utveckling.

Informationsmöte för aktieägare 10 september, Lund

NeuroVive håller ett informationsmöte i hörsalen på Medicon Village torsdag 10 september 2015 kl 18.00 för att presentera resultaten från CIRCUS-studien och dess följder för CicloMulsion®, samt informera om utvecklingen av bolagets övriga läkemedelskandidater. Anmälan till mötet görs via NeuroVives hemsida.


Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett läkemedelsföretag som fokuserar på mitokondriell medicin. Företaget utvecklar en portfölj av produkter för indikationer inom mitokondriell medicin där det finns ett stort medicinskt behov. NeuroVives affärsstrategi fokuserar på att maximera värden på bolagets projekt genom strategiska partnerskap och utlicensiering.

NeuroVives portfölj, som innehåller tre Cyklofilin-D hämmare i klinisk och preklinisk utveckling, drivs av tre läkemedelsutvecklingsplattformar inom neurologi, mitokondriella sjukdomar och ischemiska sjukdomar. NeuroVives produkt CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie, CiPRICS, för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie för traumatisk hjärnskada. NeuroVives läkemedelsutvecklingsplattformar omfattar även utveckling av läkemedelssubstanser inom neurologi, mitokondriella sjukdomar och ischemiska sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information som kan kännetecknas av ord som ”rekommenderar”, ”tyder på”, ”risk”, ”rekommenderat”, ”anser”, ”förväntas”, “utfästelse”, ”kommer att”, ”konsekvenser”, ”stödjer”, ”bedöms”, ”avsett att”, ”växer”, ”fortsätter”, eller liknande uttryck, eller av uttryckliga eller underförstådda diskussioner rörande potentiella marknadstillstånd för CicloMulsion®, eller angående potentiella framtida intäkter från CicloMulsion®. Läsaren bör inte utan vidare förlita sig på informationen häri. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ledningens nuvarande antaganden och förväntningar gällande framtida händelser, och är beroende av betydande kända och okända risker och osäkerheter. Skulle en eller flera av dessa risker förverkligas, eller om de underliggande antagandena skulle visa sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig betydligt från de som beskrivs i de framtidsinriktade uttalandena. Det finns ingen garanti för att CicloMulsion® kommer att erhålla marknadstillstånd eller framläggas för försäljning på någon marknad, eller vid någon specifik tidpunkt. Det finns heller ingen garanti för att CicloMulsion® kommer att uppnå kommersiella framgångar i framtiden. I synnerhet kan ledningens förväntningar gällande CicloMulsion® påverkas av faktorer såsom den inneboende osäkerheten i forskning och utvecklingsprocessen, inklusive oförutsedda kliniska resultat och ytterligare analyser av befintlig klinisk data; oförutsedda regulatoriska effekter eller förseningar, eller regulativa myndigheter i allmänhet; företagets förmåga att skaffa eller bibehålla immateriella rättigheter; allmänna ekonomiska och branschmässiga omständigheter; globala trender mot begränsade sjukvårdskostnader, inklusive kontinuerlig prispress; oförutsedda tillverkningsproblem, så väl som ytterligare risker och faktorer.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:

Johannes Nebel, Laika Consulting, Tel: +46 (0)735 81 71 68 respektive ir@neurovive.se

Mediarelaterade frågor utanför Sverige hänvisas till:

Gemma White, inVentiv Health, Tel: +44 (0)77 13 88 9992 respektive gemma.white@inventivhealth.com

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets vd Mikael Brönnegård eller operative chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, 
www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015, kl 08.30 CET.

Attachments

Release