NeuroVive: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

Negativa top-line resultat från fas III studien och fortsatt progress i övriga kliniska projekt

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 2 502 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 377 (1 128) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -15 216 (-13 690) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,54 (-0,69) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,54 (-0,69) SEK.

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)
Nettoomsättningen uppgick till 2 502 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 426 (1 171) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -29 487 (-23 567) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -1,02 (-0,50) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,02 (-0,50) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

  • En riktad nyemission genomfördes, vilket tillförde Bolaget 59 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Emissionen riktade sig till institutionella amerikanska investerare som ett led i att stärka bolagets ägarbild i USA.
  • Fas III-studien (CIRCUS) med CicloMulsion® innefattande patienter med en specifik typ av akut hjärtinfarkt (STEMI) uppnådde inte sitt primära effektmått i en topline-analys. Resultatet innehåller inte specifik data avseende signifikansnivå för det sammansatta primära effektmåttet eller de enskilda individuella delarna som ingår i det primära effektmåttet. Fullständigt resultat från 12-månadersuppföljningen i CIRCUS-studien beräknas vara tillgängliga under tredje kvartalet 2015.
  • Bolagets utvecklingsprojekt NVP014 inom behandling av ischemisk stroke gick in i en ny fas tillsammans med den engelska samarbetspartnern Isomerase Therapeutics.
  • Den externa säkerhetskommittén har godkänt behandlingens säkerhet efter 10 av 20 behandlade patienter i den pågående kliniska fas IIa-studien för traumatisk hjärnskada med bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT®. Studien fortlöper därmed som planerat med nästa doseringsgrupp.
  • Den första patienten har inkluderats i en klinisk fas II-studie för skydd mot akut njurskada med bolagets läkemedelskandidat CicloMulsion®.
  • NeuroVive Asia tecknade ett samarbetsavtal med Sanofi för utveckling och kommersialisering av CicloMulsion® i Sydkorea. NeuroVive Asias ersättning enligt avtalet består av en initial utbetalning, en villkorad delmålsutbetalning samt royalty på eventuell framtida försäljning i Sydkorea.
  • Bolagets aktie i USA har uppgraderats från handel på OTC Grey Market till OTC Pink. 

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2015, kl. 08.30.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap med förkortningen NVP. Aktien handlas även på OTC marknaden i USA med kortnamnet NEVPF:US. 

Attachments

Release