NeuroVive: Årsstämma 2013 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas fredagen den 31 maj 2013, kl. 10.00, Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har kommit till styrelsen senast den 12 april 2013. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@neurovive.se, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Greg Batcheller, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

Vid årsstämman den 8 juni 2012 beslutades att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2012. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Valberedningen inför årsstämman 2013 består av:
– Michael Vickers (ordförande i valberedningen) som representant för Maas Biolab LLC,
– Anders Ermén som representant för Private Placement SPRL, och
– Tomas Hagström som representant för Eskil Elmér.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av rösterna i NeuroVive. 

Valberedningens uppgift är att senast åtta veckor innan årsstämman 2013 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

– förslag till ordförande vid årsstämman,
– förslag till antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
– förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott,
– förslag till arvode till revisorer,
– förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,
– förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
– förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@neurovive.se, eller med vanlig post på adress: NeuroVive Pharmaceutical AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 februari 2013.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF