NeuroVive: Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 23 (8) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -7 366 (-17 346) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,59) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,22 (-0,59) SEK.

Hela året (2015-01-01 – 2015-12-31)
Nettoomsättningen uppgick till 2 502 (7 152) KSEK och övriga rörelseintäkter till 522 (1 181) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -90 801 (-44 673) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -3,01 (-1,53) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -3,01 (-1,53) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015

  • Arbutus Biopharma, tidigare OnCore Biopharma, beslutat att avsluta utvecklingen av OCB-030 (NVP018).
  • Den oberoende kommitté som utvärderar säkerheten i den pågående prövarinitierade fas II-studien för akuta njurskador CiPRICS (Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac Surgery) rekommenderar att studien fortsätter enligt plan. Utvärderingen har genomförts efter de första 50 behandlade patienterna i studien.
  • NeuroVives forskare presenterade data från en studie som rör mitokondriell energireglering på den sjätte internationella forskningskonferensen World Congress on Targeting Mitochondria i Berlin.

Väsentliga händelser efter årets slut

  • NeuroVive ingår ett forskningssamarbete med University of Pennsylvania för att stärka NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram inom traumatisk hjärnskada (TBI).
  • NeuroVive förvärvade ca 5% av aktierna i det brittiska bolaget Isomerase Therapeutics (Isomerase) med målsättning att stärka samarbetet och accelerera NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram.
  • Magnus Hansson tillträder en ny befattning som Chief Medical Officer.  

Läs bokslutskommunikén i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016, kl. 08.30.