NeuroVive: Delårsrapport 2010-01-01 till 2010-03-31

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2010-01-01 – 2010-03-31)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -837 642 SEK (-380 975).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
* Soliditeten uppgick per 2010-03-31 till 59 %. 
*) Periodens resultat dividerat med 13 075 000 utestående aktier.

Se hela delårsrapporten i Adobe Acrobat

Väsentliga händelser under första kvartalet

* Den 18 januari offentliggjorde NeuroVive att bolaget erhållit en bryggfinansiering om 6 050 000 SEK. 
* NeuroVive utnyttjade i mars 2010 en option att förvärva formuleringspatent till bolagets inlicensierade produkt NeuroSTAT från tyska CicloMulsion AG. Patentet avser en emulsionsberedning av cyklosporin-A och licensierades av NeuroVive för ett antal år sedan. Bolaget har sedan tidigare genomfört såväl kvalificerad produktion som prekliniska och kliniska försök med produkten och valde att utnyttja en avtalsklausul med innebörden att mot en kontantsumma förvärva patenträttigheterna. 
* Mikael Brönnegård, sedan tidigare styrelsemedlem i NeuroVive, rekryterades i mars 2010 som VD med tillträdesdag den 1 maj 2010. Mikael Brönnegård har omfattande erfarenhet av produktkommersialisering i såväl mindre som större läkemedelsföretag. Genom denna förstärkning av ledningsgruppen ökar NeuroVive ytterligare förutsättningarna att framgångsrikt genomföra sin affärsplan.
* NeuroVive rapporterade den 30 mars 2010 framgångsrika slutresultat från den studie (fas I) som undersöker säkerhet och farmakokinetik för NeuroVives läkemedel NeuroSTAT® i friska försökspersoner. NeuroSTAT® når såväl primära som sekundära mål och visar både bioekvivalens och förbättrad säkerhetsprofil i relation till jämförelsepreparatet Sandimmune® Injection. Studien utfördes, på NeuroVives uppdrag, av ett av världens ledande biofarmaceutiska konsultföretag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Den 5 maj 2010, avslutades teckningstiden i NeuroVives företrädesemission. Nyemissionen blev övertecknad med cirka 41 MSEK och det nyemitteras 1 867 857 aktier. NeuroVive tillförs genom emissionen cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Drygt 6 MSEK av emissionslikviden avser återbetalning av tidigare erhållen bryggfinansiering. Beaktat den höga teckningsgraden med stöd av företrädesrätt (cirka 99,6 %) var det endast ett fåtal personer som tecknade aktier utan stöd av företrädesrätt som tilldelades aktier i emissionen.

Kommande finansiella rapporter
* Delårsrapport januari – juni 2010: 2010-08-19
* Delårsrapport januari – september 2010: 2010-11-18
* Bokslutskommuniké för 2010: 2011-02-22

Attachments

Delårsrapport 1