NeuroVive: Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2010 kl. 10.00 i Belfragesalen på Biomedicinskt centrum D15, Klinikgatan 32, i Lund.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 juni 2010, dels senast klockan 12.00 den 7 juni 2010 anmäla sig skriftligen till NeuroVive Pharmaceutical AB, Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund eller per telefon 046-288 01 10 eller per fax 046-888 83 48 eller per e-post till info@neurovive.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 juni 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till NeuroVive Pharmaceutical AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8 och 9)
Aktieägare representerande ca 55 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av sex eller sju styrelseledamöter och att en suppleant utses, dels att Mikael Brönnegård, Greg Batcheller, Marcus Keep och Helmuth von Moltke omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Eskil Elmér nyväljs som ordinarie styrelseledamot samt dels att Andreas Inghammar omväljs som styrelsesuppleant. Förslaget kommer att kompletteras med en eller två oberoende extern styrelseledamöter på årsstämman. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Beslut om fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare (punkt 10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ersättningspolicy för Ledande befattningshavare. Ersättningspolicyn omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i bolaget vilken även omfattar verkställande direktören. Lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på den Ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. Sådan bonus skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Uppsägningstiden från NeuroVives sida skall vara marknadsmässig för verkställande direktören och för övriga Ledande befattningshavare.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Biomedical Center, Sölvegatan 19 i Lund från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i maj 2010
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
STYRELSEN

Attachments

PDF