NeuroVive: Delårsrapport 2011-01-01 till 2011-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Årets första nio månader (2011-01-01 – 2011-09-30)

– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 858 114 SEK (-3 437 575).
– Resultatet per aktie före utspädning* uppgick till -0,46 SEK (-0,23).
– Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,45 SEK (-0,23).
– Soliditeten uppgick per 2011-09-30 till 97 %. 

Tredje kvartalet (2011-07-01 – 2011-09-30)
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 373 812 SEK (-1 455 121).
– Resultatet per aktie före utspädning* uppgick till -0,16 SEK (-0,10).
– Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,16 SEK (-0,10).

* Periodens resultat dividerat med antal aktier före utspädning vid periodens utgång – 14 942 857.
**Periodens resultat dividerat med antal aktier efter utspädning vid periodens utgång – 15 106 857.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011
– Maas Biolab, LLC, största aktieägaren i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), minskade sitt ägande med 340 125 aktier genom ett aktieinbyte riktat till svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab. Inbytet ligger inom ramen för det lock up-avtal som Maas Biolab (LLC) sedan tidigare anslutit sig till. Genom inbytet minskades huvudägarens ägande från 36,41% till 34,14% av NeuroVive.
– Den amerikanska tidningen ”Pharmaceutical Formulation & Quality” (ges ut till 20 000 befattningshavare inom läkemedelsindustrin i USA och Canada) publicerade en artikel i sitt augusti/september-nummer 2011 som klargör cyklosporinets potential som läkemedel vid traumatisk hjärnskada, ”Cyclosporine – TBI’s Miracle Drug”. 
– NeuroVive tecknade i september 2011 ett samarbetsavtal med brittiska forsknings-organisationen Selcia Limited för att utveckla nya mediciner och läkemedelssubstanser. Samarbetet syftar till att kombinera Selcias ledande expertis inom medicinsk och analytisk kemi med NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram inom mitokondriell medicin.
– NeuroVive och to-BBB beviljades i september 2011 bidrag från Eureka Eurostars om 1 miljon EUR (500 000 EUR vardera) för bolagens gemensamma prekliniska utvecklingsprogram för potentiella behandlingsmetoder för stroke och andra akuta neurologiska tillstånd. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
– Inga övriga händelser har rapporterats efter periodens utgång. 

Kommande finansiella rapporter
– Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-21

VD Mikael Brönnegård kommenterar 
NeuroVive ligger i den absoluta frontlinjen i utvecklingen av läkemedel inom mitokondriell medicin. Antalet bolag och forskningsinstitutioner som arbetar inom detta ämnesområde ökar, vilket visar att vi med mitokondrierna som mål för våra läkemedel går en mycket spännande tid till mötes. Kunskaperna om mitokondriernas betydelse för sjukdomsutveckling ökar kontinuerligt och uppmärksammas dessutom i allt större utsträckning. Under hösten 2011 hölls den andra världskongressen i mitokondriell medicin i Berlin.
Som ett led i vår satsning på utveckling av nya mediciner och läkemedelssubstanser inom mitokondriell medicin tecknade vi under tredje kvartalet ett samarbetsavtal med brittiska Selcia Limited för att kombinera bolagens expertis inom ämnesområdet. Samarbetet kommer att fokuseras på läkemedel för sjukdomar där defekter i mitokondriell funktion förmodas vara centrala såsom stroke, hjärtinfarkt och en rad metabola sjukdomar hos barn – av vilka flera är omfattande marknadssegment med betydande sjukdomsbörda medan andra utgör mindre segment med möjligheter till så kallad ”Orphan Drug Status”. Inom bolagets R&D-verksamhet har redan en första serie läkemedelskandidater undersökts.

I september 2011 fick vi beskedet att vi tillsammans med to-BBB erhöll Eureka Eurostars bidrag om totalt 1 miljon EUR avseende vårt gemensamma utvecklingsprogram för potentiella nya behandlingsmetoder för stroke och andra akuta neurologiska tillstånd. I detta program kombineras cyklosporin-A för behandling av hjärnskador med to-BBB:s G-Technology® för att öka transporten av läkemedlet över blod-hjärnbarriären till hjärnan. Utvecklingen av ett läkemedel vid stroke är NeuroVives andra generation av nervcellsskyddande läkemedel som ska kunna ges till patienter där blod-hjärnbarriären är intakt. Det faktum att samarbetet har blivit uppmärksammat av Eurostarprogrammet, där vårt program rankades som nummer 20 av totalt 348 projekt, visar att NeuroVive bedriver en högkvalitativ och konkurrenskraftig läkemedelsutveckling. Målsättningen är att på sikt utvidga samarbetet och att utveckla nya och bättre behandlingsformer för stroke och andra akuta neurologiska tillstånd.

När det gäller vårt kliniska prövningsprogram har vi under hösten uppnått följande.
– Den franska hjärtstudien (fas III) har per den 31 oktober inkluderat 148 patienter och vi planerar nu tillsammans med ansvarig prövningsledning i Lyon att utvidga studien till Belgien och Spanien. Studien, som är en multicenterstudie omfattar ca 1000 patienter. NeuroVive förser de kliniska prövarna med CicloMulsion®, placebo och läkemedelslogistik.
– I samarbete med EBIC-gruppen har ett protokoll tagits fram för den planerade kliniska fas 2 och fas 3 studien med NeuroSTAT hos patienter med traumatiska hjärnskador. Protokollet ska härefter förankras med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och i ett senare skede med FDA i USA. Förutsatt att de regulatoriska kraven kan uppfyllas beräknas studien kunna startas under nästa år.

Arbetet med att byta marknadsplats från AktieTorget till NASDAQ OMX Small Cap har fortgått under hösten.

Sammanfattningsvis så har vi under hösten stärkt bolagets position inom ämnesområdet mitokondriell medicin, lagt grunden till en fortsatt spännande utveckling av produkterna i vår pipeline och tagit ytterligare steg mot starten av den kliniska studien i patienter med traumatiska hjärnskador samt inkluderat ytterligare ett stort antal hjärtpatienter.

Mikael Brönnegård

Attachments

PDF