NeuroVive: Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2011-01-01 – 2011-06-30)

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 484 302 SEK (-1 982 454).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK (-0,13).
* Soliditeten uppgick per 2011-06-30 till 93%. 

*) Periodens resultat dividerat med 14 942 857 utestående aktier.

Andra kvartalet (2011-04-01 – 2011-06-30)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 053 993 SEK (-1 144 812).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,08).

*) Periodens resultat dividerat med 14 942 857 utestående aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011
* Den 19 april 2011 offentliggjorde NeuroVive att den första patienten av totalt ca 1000 hade behandlats i den franska hjärtstudien (CIRCUS) vid Hospices Civils de Lyon, där NeuroVive förser de kliniska prövarna med den cremoforfria produkten CicloMulsion® och placebo. Denna fas III-studie leds av professor Michel Ovize och är en multicenterstudie som inkluderar cirka 40 sjukhus och kliniker.

* Den 10 juni 2011 hölls årsstämma i NeuroVive. Mer information om beslut på stämman finns att tillgå i pressmeddelande per den 13 juni 2011 med rubriken ”Kommuniké och information från årsstämma”. Pressmeddelandet finns tillgängligt på NeuroVives (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Maas Biolab, LLC, största aktieägaren i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), minskade sitt ägande med 340 125 aktier genom ett aktieinbyte riktat till svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab. Inbytet ligger inom ramen för det lock up-avtal som Maas Biolab (LLC) sedan tidigare anslutit sig till. Genom inbytet minskades huvudägarens ägande från 36,41% till 34,14% av NeuroVive och antalet aktier i privata händer ökade motsvarande.

Kommande finansiella rapporter
* Delårsrapport 3 2011: 2011-11-22
* Bokslutskommuniké för 2011: 2012-02-21

VD Mikael Brönnegård kommenterar 

Verksamheten i NeuroVive är för närvarande intensiv inom ett antal områden. Utöver vad vi tidigare kommunicerat har bolaget under kvartalet och under perioden härefter tagit ett antal viktiga steg på resan mot att positionera NeuroVives arbete med läkemedelsutveckling inom det växande ämnesområdet mitokondriell medicin där traumatiska hjärnskador, stroke och reperfusionsskada vid hjärtinfarkt utgör stora och medicinskt viktiga sjukdomsgrupper.

Vi har under och i anslutning till rapporteringsperioden fortsatt med registreringsarbetet avseende CicloMulsion® för immunosuppression. Nya krav från myndigheterna gör att det numera även krävs planer för hur läkemedel ska testas på barn, vilket bolaget nu kompletterar registreringsansökan med. GMP-produktionen för registreringen är avslutad och valideringen av tillverkningsprocesserna likaså.

När det gäller NeuroVives kliniska prövningsprogram inom akuta neurologiska tillstånd genomfördes ett mycket framgångsrikt möte med European Brain Injury Consortium (EBIC) i början av juni. Vid detta möte diskuterades den kliniska prövningen med NeuroSTAT® hos TBI-patienter. NeuroVive har nu tillsammans med EBIC upprättat ett utkast till kliniskt prövningsprotokoll, vilket i höst skall diskuteras med och förankras hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Som ett led i samarbetet med to-BBB där vi utvecklar läkemedel mot hjärnskador efter stroke har vi genomfört en farmakokinetisk djurstudie av framtagna läkemedelskandidater. Utvecklingen av ett läkemedel vid stroke är NeuroVives andra generation av nervcellsskyddande läkemedel som ska kunna ges till patienter där blod-hjärnbarriären är intakt.

Vidare inom NeuroVives kliniska prövningsprogram så har den franska hjärtstudien med CicloMulsion® gått in i en intensiv patientrekryteringsfas. I slutet av juni rapporterade våra samarbetspartners vid universitetssjukhuset i Lyon att 31 patienter vid 12 aktiva centra hade blivit behandlade och att totalt 30 centra hade öppnat för att ta emot patienter i studien.

Inom R&D verksamheten har NeuroVive i samarbete med ett bolag i USA testat en rad mycket potenta cyklosporinanaloger för framtida utveckling av läkemedel inom områden där behovet av en mer specifik mitokondriell effekt bedöms angeläget. R&D programmet syftar till att ta fram vad vi kallar den tredje generationens cyklosporinläkemedel för existerande men också nya marknader och indikationer.

I regi av Exportrådet medverkade NeuroVive vid den stora konferensen BIO2011 i Washington den 27 till den 30 juni. Under konferensen presenterades bolaget för ett antal investerare och möten avseende olika affärsmässiga samarbeten hölls med ett 30-tal företag.

Utöver de ovan beskrivna verksamhetsrelaterade punkterna är det av värde att betona att NeuroVive har påbörjat de förberedelser som krävs inför en framtida ansökan om notering på NASDAQ OMX Small Cap. Ett exempel är att bolaget kommer att övergå till de internationella redovisningsprinciperna IFRS. En notering på NASDAQ OMX Small Cap kräver en rad förändringar avseende bolagets interna arbetsprocesser, ett förändringsarbete som nu har påbörjats.

Avslutningsvis kan jag konstatera att NeuroVive fortsätter att utvecklas som ett högkvalitativt och värdeskapande läkemedelsbolag och att bolaget i en nära framtid står inför en rad betydelsefulla utvecklingssteg. Den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna, vilket inte minst gjort avtryck i bolagets aktiekurs, saknar koppling till NeuroVives verksamhet. Marknadens behov av fungerande läkemedel inom våra forskningsområden påverkas, enligt min bedömning, inte av finanskrisens stora svängningar. Vi fortsätter att leverera våra mål i enlighet med vår affärsplan och kommer att kommunicera den fortsatta utvecklingen i pressmeddelanden under hösten.

Mikael Brönnegård
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

NeuroVive
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin- D-hämmare. Verksamheten är sprungen ur grundforskning som inleddes redan 1993. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. 

NeuroVive har visat att cyklosporin-A, som är en välkänd aktiv substans för andra registrerade ändamål, är ett ämne med kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive har färdigutvecklat en patenterad lipidemulsion i form av produkten NeuroSTAT®, som består av den aktiva substansen cyklosporin-A och ett bärarmedium som är fritt från cremofor och etanol. NeuroSTAT® har framgångsrikt genomgått en klinisk fas I-studie och nästa steg är en adaptiv fas II/III-studie avseende patienter med traumatiska hjärnskador. 

Bolagets primära fokus är riktat mot att, via genomförande av kliniska prövningar, kunna förse vårdgivare med mitokondrieskyddande läkemedel som reducerar nervcellsdöd i samband med traumatisk hjärnskada. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk 
utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper, som har potential att kunna användas för behandling av långvariga epilepsianfall (status epilepticus), stroke och ryggmärgsskada. Dessutom finns det en framtida möjlighet att använda bolagets produkter i immunförsvarshämmande syfte vid organtransplantationer och andra redan registrerade indikationer. 

I oktober 2010 beviljade Europeiska kommissionen Orphan Drug Designation status för NeuroSTAT® för behandling av patienter med måttlig och svår traumatisk hjärnskada. Designeringen ger NeuroVive marknadsexklusivitet inom EU i tio (10) år efter det att marknadstillstånd beviljats och tillgång till regulatorisk hjälp samt reducerade ansökningsavgifter från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) genom utvecklingsfasen. 

I december 2010 beviljade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA Orphan Drug Designation för behandling av patienter med måttlig till svår traumatisk hjärnskada med bolagets produkt NeuroSTAT® (cyklosporin-A). Erhållandet av Orphan Drug Designation innebär marknadsexklusivitet i sju (7) år för USA och tillgång till regulatoriskt stöd från FDA genom utvecklingsprocessen. 
Designeringen betyder inte i sig att produkten har visat den effektivitet, säkerhet och kvalitet som krävs för en läkemedelsregistrering i USA eller Europa. Dessa kriterier måste uppfyllas i den farmaceutiska och kliniska fasen som läkemedelsmyndigheten sedan ska godkänna innan ett marknadstillstånd ges för produkten.

Affärsmodell
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av nervcellsskyddande läkemedel. Bolaget står inför genomförande av fortsatta kliniska prövningar med produkten NeuroSTAT®, men verksamheten innefattar även avancerad forskning och utveckling av andra varianter av cyklofilin-D-hämmande cyklosporiner samt undersökning av nya sätt att administrera och transportera dessa läkemedel till det centrala nervsystemet. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för 
registrering, marknadsföring och försäljning. Bolagets intäkter skall utgöras av fasta ersättningar vid utlicensiering och vid milstolpar på vägen mot lansering samt av löpande royaltyintäkter, baserade på försäljning av utlicensierade produkter. 

Med tillfört kapital från den under 2010 genomförda nyemissionen möjliggjordes ytterligare en dimension i affärsmodellen. NeuroVive kan genom förvärv av teknologier och produkter inom forskningsområdet nervcells- och mitokondriellt skydd samt partnerskap för teknologi- och produktutveckling bygga kritisk massa inom bolagets nuvarande forskningsområden. På sikt främjar förvärvs- och partnerskapsstrategin bolagets möjligheter att snabbt kunna ta nya produkter inom traumatisk hjärnskada och andra av bolaget prioriterade indikationer till marknaden. Härmed reduceras risken för långa utvecklingscykler vid utveckling av nya produkter.

Aktien
Aktien i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) listades den 3 oktober 2008 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 juni 2011 uppgick antalet aktier i bolaget till 
14 942 857. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Incitamentsprogram/teckningsoptioner
Vid årsstämman den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda i form av en emission av högst 164 000 teckningsoptioner. Följande personer valde att teckna teckningsoptioner hänförliga till incitamentsprogrammet. 
Se tabell i bifogat dokument!

Teckningsoptionsinnehavare äger rätt att, under perioden den 10 april 2014 till den 10 juni 2014, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 96,00 SEK per aktie. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 200 SEK. 

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Principer för halvårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. 

Attachments

Delårsrapport 2