NeuroVive genomför en riktad nyemission om 5,3 miljoner SEK

Lund den 3 november 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelade idag att bolaget genomför en riktad nyemission av aktier vilket beräknas tillföra NeuroVive närmare 5,3 miljoner SEK. Likviden från nyemissionen kommer att användas framför allt för fortsatt klinisk utveckling av KL1333 och NeuroSTAT.

Styrelsen har beslutat att genomföra en private placement om cirka 5,3 miljoner SEK till Floyd Associates Europe Limited. Emissionen av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs till marknadsmässig emissionsrabatt med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman 2017. Antalet aktier som omfattas av nyemissionen uppgår till 1,76 miljoner och utökar bolagets aktiekapital med 80 000 SEK till 2 616 309,85 SEK. Teckningskursen om cirka 3 SEK per aktie har fastställts efter förhandling med investeraren och motsvarar 25 % rabatt på stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 2 november 2017. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för NeuroVive och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt och internationellt inslag men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till för bolaget attraktiva villkor.

Rådgivare
I samband med nyemissionen har Chardan Capital Markets, LLC (US) agerat som Lead Placement Agent och Sole Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare åt NeuroVive.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2017, kl 08:30.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör, NeuroVive

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Attachments

Release