NeuroVive inleder kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments om forskningssubstanser inom mitokondriell medicin

Lund, 21 februari 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag att bolaget har ingått ett exklusivt avtal om att licensiera och leverera två av sina första generationens succinat-/malonatprodroger som forskningssubstanser till Oroboros Instruments, en global leverantör av teknologi för mitokondriell forskning.

NeuroVive har avtalat att i stor skala tillhandahålla två forskningssubstanser ur sitt NVP015-program exklusivt till Oroboros. Beroende på hur stora volymer som levereras har avtalet potential att generera intäkter till NeuroVive i spannet 10 000 – 50 000 euro per år. Oroboros kommer att kommersialisera och distribuera substanserna efter slutförd intern utvärdering. Oroboros Instruments är världsledande inom utveckling och förmedling av analysinstrument och reagenser till forskning och utveckling inom mitokondriebiologi och mitokondriell medicin. 

”Det är väldigt spännande att kunna leverera substanser ur vårt program av succinatprodroger som är framtagna enbart för forskningsbruk till forskarvärlden. Oroboros är den perfekta samarbetspartnern för att nå ut till tusentals forskare i branschen. De här substanserna, som har förmågan att ta sig in i celler och stimulera och hämma komplex II i den s.k. andningskedjan, kommer att ge forskarna fler verktyg för att utvärdera mitokondriernas roll i sjukdomar. NeuroVives intäkter kommer att vara begränsade, men det primära värdet är att detta är en del av vårt uppdrag att främja utvecklingen av forskningen inom mitokondriell medicin”, kommenterar Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).