NeuroVive tillförs cirka 99 MSEK i emissionslikvid

Lund, 11 februari 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive”eller”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag utfallet i den företrädesemission av aktier, som godkändes på extra bolagsstämma den 17 januari 2019 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 74,5 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 60,2 procent, vilket innebär att cirka 19,8 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs NeuroVive således totalt cirka 99,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 55,1 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 5,1 procent, utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 19,8 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att NeuroVive tillförs cirka 99,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 17,7 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 9,1 MSEK, motsvarande 10 procent av det garanterade beloppet om cirka 91,0 MSEK).

– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en mycket spännande period i Bolagets utveckling där de nu tillförda finansiella medlen säkerställer genomförandet av avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året i främst våra projekt i klinisk fas, KL1333 för medfödd mitokondriell sjukdom och NeuroSTAT vårt hjärnskadeprojekt, men också i våra prekliniska projekt, samt i vår affärsverksamhet, säger Erik Kinnman, VD för NeuroVive. 

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 22 januari 2019. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 11 februari 2019. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner. 

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 3 667 883,05 SEK genom emission av 73 357 661 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i NeuroVive att uppgå till 8 252 736,85 SEK fördelat på 165 054 737 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK. 

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq Stockholm mellan 23 januari –15 februari 2019.

De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 20 februari 2019. 

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 8:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om Stockholm Corporate Finance 
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar NeuroVives aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.