NeuroVive Pharmaceutical AB Bokslutskommuniké januari – december 2018

Positionerade för kliniska framsteg

Väsentliga händelser januari – december

Kvartal 1

 • Positiva experimentella effektdata för NVP025.
 • Beslut om företrädesemission (extra bolagsstämma).

Kvartal 2

 • NeuroVive och Yungjin rapporterar positiva resultat från den första kliniska fas I-studien med KL1333.
 • KL1333 tilldelas särläkemedelsklassificering i USA av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
 • Positiva effektdata och därmed ett genombrott för projektet NVP025 inom mitokondriell myopati.
 • NeuroVive presenterar ett samarbete med TRACK-TBI, ett nätverk av världsledande TBI-forskare.
 • Utlicensiering av riktad behandling av LHON till BridgeBio Pharma/Fortify Therapeutics.
 • Övertecknad företrädesemission (78,5 miljoner kronor före emissionskostnader).
 • Årsstämma den 27 april i Lund.

Kvartal 3

 • Verkningsmekanism för NeuroVives läkemedelskandidat KL1333 publiceras i vetenskaplig tidskrift.
 • Positivt utlåtande från FDA om utvecklingsplan för NeuroSTAT mot TBI.
 • NVP015-programmet stöds genom forskningsanslag till Children’s Hospital of Philadelphia.

Kvartal 4

 • Regulatoriskt godkännande för klinisk KL1333-studie från den brittiska läkemedelsmyndigheten.
 • En första signal om klinisk effekt av NeuroSTAT vid traumatisk hjärnskada.
 • Första prekliniska effektresultat för NV354 i en modell av mitokondriella sjukdomar.
 • Vinnova-anslag om fem miljoner kronor till stöd för utvecklingen av NV354.
 • Inlösen av teckningsoptionsprogram 2018:serie 1, genomförs i november 2018 och tillför bolaget medel om ca 480 000 kronor.
 • Styrelsen beslutar om företrädesemission om 123,8 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande och kallar till extrabolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Beslut om företrädesemission (extra bolagsstämma).
 • NeuroVive tillförs cirka 99 miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader om cirka 17,7 miljoner kronor.

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2018 (oktober-december)

 • Nettoomsättningen: 5 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 009 (9) KSEK
 • Resultat före skatt: -19 978 (-14 779) KSEK
 • Resultat per aktie*: -0,25 (-0,29) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning**:-0,25 (-0,29) SEK

Finansiell utveckling helåret 2018 (januari-december)

 • Nettoomsättningen: 5 (27) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 2 461 (248) KSEK
 • Resultat före skatt: -73 494 (-71 603) KSEK
 • Resultat per aktie*: -0,94 (-1,33) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning**:-0,94 (-1,33) SEK

   *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.neurovive.com.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:
Erik Kinnman, Verkställande direktör
+46 (0)46-275 62 20

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).