NeuroVive inleder prekliniskt TBI-program i samarbete med PENN

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolaget nu inleder den första studien i det prekliniska programmet för traumatisk hjärnskada (TBI) som genomförs i samarbete med University of Pennsylvania (PENN).

Det prekliniska forskningsprogrammet för TBI inkluderar tre olika studier som utvärderar NeuroSTAT®s skyddande effekt i en experimentell TBI-modell. TBI är ett viktigt och olöst medicinskt problem: skydd av nervceller efter medelsvår till svår traumatisk hjärnskada. För närvarande finns det inga godkända behandlingar för denna medicinska utmaning, och det är därför mycket viktigt att säkerställa utformningen av lämpliga studier för att kunna utvärdera den potentiella effekten hos en ny behandling. PENN kommer att förse NeuroVive med viktig information avseende den potentiella effekten för denna indikation. De prekliniska studierna kommer att komplettera den pågående CHIC-studien där NeuroSTAT® utvärderas i samband med klinisk behandling. Det prekliniska forskningsprogrammet kommer att ge upphov till ytterligare prekliniska data för NeuroSTAT® som behandling av TBI och därmed bidra till de regulatoriska ansökningar som krävs för registrering inom TBI-indikationen.

– Vi är mycket glada över att kunna inleda de här prekliniska studierna tillsammans med Susan Margulies och Todd Kilbaugh vid University of Pennsylvania och Children’s Hospital of Philadelphia som är experter inom experimentella TBI-modeller. Forskningsprogrammet inom TBI har hög prioritet för NeuroVive och vi arbetar hårt för att avancera både det prekliniska programmet och CHIC-studien för att säkerställa att vi förstår den potentiella användningen av NeuroSTAT® i samband med detta allvarliga medicinska tillstånd, säger Magnus Hansson, NeuroVives Chief Medical Officer.

– Efter ett omfattande förberedelsearbete har vi nu inlett TBI-programmets första fas. Det har varit viktigt att utforma den första fasen på ett korrekt sätt då resultaten från denna fas kommer att vara avgörande för de nästkommande två faserna av TBI-programmet. Vi har arbetat i flera år med att utveckla experimentella TBI-modeller som är kliniskt relevanta och vi är övertygade om att tester med nya behandlingar i våra modeller, som exempelvis NeuroSTAT®, kommer att underlätta och förbättra den framtida kliniska utvecklingen inom TBI, kommenterar Susan S. Margulies, professor i bioteknik och neurokirurgi vid University of Pennsylvania.

Om TBI
Traumatisk hjärnskada (TBI) uppkommer efter externt våld mot huvudet där nervcellerna tar omedelbar skada. Skadan förvärras under flera dagar efter tillbudet, vilket i många fall får en väsentligt negativ effekt på den totala skadeverkningen. I USA drabbas årligen cirka 1,7 miljoner människor, vilket ger upphov till mer än 52 000 dödsfall och 275 000 sjukhusvistelser. [i] De direkta och indirekta kostnaderna i samband med TBI uppskattas till mer än 60 miljarder dollar, och ett stort antal patienter drabbas av en måttlig eller svår funktionsnedsättning som kräver intensivvård och olika former av stöd. Förhoppningen är att bättre behandlingsformer för TBI, som exempelvis NeuroSTAT®, kan leda till ökad överlevnad och betydligt förbättrad livskvalitet och funktion efter TBI.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)275 62 21 or ir@neurovive.com
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets medicinske chef Magnus Hansson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 26 april 2016, kl 08.30 CET.


[i] U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Center for Injury Prevention and Control. Injury prevention and control: traumatic brain injury. CDCs hemsida. Mer information nås via följande länk: www.cdc.gov/traumaticbraininjury/statistics.html.

Attachments

Release