NeuroVive: storägare avser deltaga i företrädesemissionen

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar att storägaren Baulos Capital Belgium SA avser att deltaga i den kommande företrädesemissionen.

NeuroVives styrelse har informerats av Fredrik Olsson (Baulos Capital) om Baulos Capitals avsikt att teckna aktier i NeuroVives företrädesemission med teckningsperiod 18 april – 2 maj, 2016. Åtagandet innebär teckning av minst 75 000 units till emissionens teckningskurs om 42 SEK, vilket motsvarar 3,15 MSEK.

Baulos Capital har vidare avtalat om försäljning utanför börsen av ej utnyttjade teckningsrätter till utvalda internationella investerare.

Delar av NeuroVives ledningsgrupp, inklusive bolagets vd Erik Kinnman och dess vice vd Jan Nilsson, har uttryckt önskemål om att teckna units i företrädesemissionen.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 18 april 2016, kl 08.30 CET.

Attachments

Release