NeuroVive: Nyemission övertecknad med 41 MSEK

I onsdags, den 5 maj 2010, avslutades teckningstiden i NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) företrädesemission. Nyemissionen blev övertecknad med cirka 41 MSEK och det nyemitteras 1 867 857 aktier. NeuroVive tillförs genom emissionen cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Drygt 6 MSEK av emissionslikviden avser återbetalning av tidigare erhållet brygglån. Beaktat den höga teckningsgraden med stöd av företrädesrätt (ca 99,6%) är det endast ett fåtal personer som har tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt som kommer att tilldelas aktier.

Teckningsgrad, avräkningsnotor och likviddag:

Cirka 99,6 procent av emissionsvolymen – motsvarande 1 860 096 aktier – tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 1 949 858 aktier – motsvarande 104,4 procent av emissionsvolymen – tecknades utan stöd av företrädesrätt. Över 600 personer tecknade aktier utan stöd av företrädesrätt. Beaktat den höga teckningsgraden är det endast ett fåtal personer som har tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt som kommer att tilldelas aktier. Avräkningsnotor skickas ut idag – den 10 maj 2010 – och betalning skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2010. Avräkningsnotor skickas endast ut till tecknare som erhållit tilldelning. 

Handel med BTA:
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2010.

Antal aktier och aktiekapital:
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i NeuroVive att uppgå till 14 942 857 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 747 142,85 SEK. 

CSO Eskil Elmér kommenterar:
”NeuroVive är ett helt annat företag i dag än för bara ett halvår sedan. Med kliniska data från vår senaste studie i ryggen, ny VD och med det mycket stora intresse och förtroende som våra aktieägare – och allmänheten – visat i samband med nyemissionen står NeuroVive väl rustat att framgångsrikt nå de utstakade målen inom orphan registrering, registreringsansökan inom immunosuppression samt kliniska studier avseende hjärntrauma. Steget från idédrivet uppstartsföretag till ett mer moget läkemedelsutvecklingsföretag, fortfarande med innovation i centrum, känns helt naturligt och det är väldigt roligt att intresset från aktieägare och andra investerare är så omfattande.”

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Vår genomförda fas I-studie var en av de viktigaste hörnstenarna i utvecklingen av NeuroVives första läkemedelsprodukt för klinisk användning. Självklart känns det – för mig som nytillträdd VD – stimulerande att även kapitaliseringen blev lyckad eftersom vi nu står väl rustade för framtiden. Jag vill passa på att tacka Eskil Elmér för det arbete han hittills har gjort i NeuroVive. Med den genomförda organisationsförändringen kan Eskil nu på ett ännu bättre sätt än tidigare fokusera på sin spetskompetens; forskning och utveckling. Avslutningsvis vill jag tacka för det fortsatt stora förtroendet från aktieägare och investerare och särskilt lyfta fram alla de personer som anmält sig till teckning utan teckningsrätter. Ert förtroende för NeuroVives verksamhet är väldigt uppmuntrande.”

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Telefon: 046-288 01 10 (direkt); 070-299 62 64 (mobil)
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF